EWL tutvustus

EWL tutvustus

European Women’s Lobby on Euroopa Liidu naisorganisatsioonide suurim katusühendus, mille eesmärgiks on edendada naiste õigusi ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust. EWL-i   kuuluvad Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi ja kolme kandidaatriigi organisatsioonid ning 20 üleeuroopalist organisatsiooni, kes esindavad kokku enam kui  1900 naisorganisatsiooni.

EWL asutati 1990. aastal 12 riigi naisteühenduste poolt ning temast on tänaseks saanud üks kõige vanemaid ning stabiilsemalt toimivamaid kodanikuühiskonna organisatsioone Euroopa tasandil.

EWLpeamised tegevusvaldkonnad

Loe täpsemalt:  https://www.womenlobby.org/-Our-work-lang-en-?lang=en

–       Naised otsuste tegemisel

–       Naiste majanduslik sõltumatus

–       Naistevastane vägivald

–       Mitmekesisus ja diskrimineerimisvastane võitlus

–       Sisseränne, integratsioon ja varjupaik

–       Rahvusvaheline tegevus naiste õiguste kaitsmisel

EWL ajalugu

Loe täpsemalt: http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique43&lang=en

EWL algus

EWL-ga seotud arengutest võib hakata rääkima seoses 1987. aastal Londonis toimunud konverentsiga. Konverentsile kogunenud 120 naist  85 organisatsiooonist, kes esindasid ühtekokku 50 miljonit üksikliiget, võtsid vastu kaks olulist otsust. Esimene otsus kutsus üles “looma mõjuvõimsat struktuuri, mis oleks avatud kõigile asjast huvitatud naisorganisatsioonidele, et survestada Euroopa ja riigi tasandi institutsioone naiste huvide parema kaitse ja esindatuse tagamiseks.” Teise otsusega kutsusid konverentsi delegaadid Euroopa Komisjoni üles “toetama 1998. aasta algusesse kavandatud kohtumist, mille eesmärgiks oli panna alus loodavale organisatsioonile.”

EWL asutamine

1990. aastal andis  Euroopa Komisjon toetust European Women’s Lobby asutamiseks.  EWL sekretariaadi asukohaks sai Brüssel, linn,  kuhu on koondunud kõik peamised Euroopa Liidu institutsioonid. EWL asutajaliikmeteks olid naisorganisatsioonide üleriigilised ühendused Belgiast, Taanist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Kreekast, Iirimaalt, Itaaliast, Luksemburgist, Portugalist, Hispaaniast, Hollandist ja Ühendkuningriigist ning lisaks 17 suurt üle-euroopalist naisorganisatsiooni.

EWL asutamise põhjused

EWL asutamise tingis üha süvenev arusaam sellest, et naiste huve on  EL tasandil vaja paremini kaitsta.


EL tegevusvaldkonnad laienevad ning mõjutavad otseselt naiste elu, eriti siseturu tekkimisest alates. Naiste ning naisorganisatsioonide jaoks sai üha tähtsamaks EL programmides osalemine ning naiste elu mõjutava EL õigusruumi mõistmine. EWL-suguse organisatsiooni loomine lobitöö tegemiseks on kooskõlas Euroopa tasandi otsustusprotsesside olemusega, mis jätavad ruumi erinevate organisatsioonidele, mis kaitsevad erinevaid naisi ja nende huve kodanikuühiskonnas (sh mitmetes majandussektorites, samuti ka ametiühingutes, erialaliitudes ja sotsiaalse suunitlusega ühendustes).  Niisugused organisatsioonid sündisid tegelikult tõelise vajaduse tõttu, mis lähtus otse Euroopa institutsioonidelt. Vastupidiselt levinud arusaamale on Euroopa institutsioonide ametnike arv väike võrreldes riikide endi asutuste ja institutsioonide ametnikkonnaga. Seetõttu tuleb ametnikel tihti oma töö käigus pöörduda ekspertide poole, eriti seetõttu, et neil on vaja arvestada eri liikmesriikide elanikkonna ning õigusruumide mitmekesisusega.

Kuna Euroopa institutsioonidesse (välja arvatud Euroopa Parlamenti) ei valita otsuste tegijaid  kodanike poolt otse, vastab selliste organisatsioonide nagu EWL loomine vajadusele luua demokraatia puudujääki ületada aitav sild ning side EL insitutsioonide ja kodanike vahele.

EWL asutamine oli niisiis seotud uutmoodi avaliku ruumi ning uutmoodi kodanike ja ametnikevahelise suhtluse tekkimisega. EWL tegevus rahuldab kaht sorti vajadust:

–       esiteks, teha Euroopa tasandil lobitööd ning teavitada otsustajaid kindlustamaks olukorda, kus naiste õiguste ja vajadustega arvestatakse poliitikate väljatöötamisel ja õigusaktide ettevalmistamisel;

–       teiseks, tagada EL tasandi naisorganisatsioonide osalemine ning anda neile infot, mis võimaldab seda teha.

Seega tegutseb EWL naisorganisatsioonide ja institutsioonide ühenduslülina kahesuguses funktsioonis. EWL toetab kodanike ja Euroopa otsusetegijate dialoogi ja infovahetust. Tänu oma nõuandvale staatusele nii ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu kui Euroopa Nõukogu juures  etendab EWL olulistes protsessides kaasarääkija rolli rahvusvahelisel tasandil.

EWL missioon, visioon ja väärtused

Loe täpsemalt: http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique44&lang=en

EWL missiooniks on edendada naiste ja meeste tõelist võrdõiguslikkust kõigis avaliku ja eraelu valdkondades kõikjal Euroopa Liidus. EWL missioon põhineb nägemusele sellisest Euroopa Liidust, kus valitseb rahu ja demokraatia ning kus väärtustatakse inimõigusi, võrdõiguslikkust, rahu ja solidaarsust.

Visioon ja väärtused

EWL tegutseb rahumeelse, sotsiaalse ja demokraatliku Euroopa Liidu nimel, kus hinnatakse

inimõigusi, võrdõiguslikkust, rahu ja solidaarsust nii Euroopa kui maailma mastaabis, kus naistel ja meestel on võrdsed õigused, kus neile on tagatud väärikus ja vabadus ning võrdsed kultuurilised ja majanduslikud ressursid, võrdne roll teiste eest hoolitsemisel ja perekonnas ja kus nad osalevad võrdselt otsuste tegemisel.

EWL tegutseb visiooni elluviimisel feministlikust perspektiivist lähtudes ning järgmistele väärtustele tuginedes:

võrdõiguslikkus – naiste ja meeste vahel kõigis avaliku ja eraelu valdkondades;

solidaarsus – kõigi naiste ja meestega, kes kogevad tõrjutust, diskrimineerimist, rõhumist ja vägivalda;

austus – erinevuste ja mitmekesisuse vastu;

võrdne esindatus – eriti otsuste tegemisel;

vabadus – kõigi naiste jaoks, et nad saaksid ise otsustada kõigi oma füüsilist/vaimset terviklikkust puudutavate küsimuste üle ning teha oma valikuid;

rahu – edendada rahu väärtustavat kultuuri;

õiglus – kõigi jaoks;

jõustamine – kõigi naiste puhul;

koostöö ja üksmeel – suhtumises erinevustesse ja konfliktide lahendamisel;

vastutus – üksteise ees; nende ees, keda esindame ning rahastajate ees;

avatus ja läbipaistvus – kommunikatsiooni ja koostöö osas;

mittemõjutatavus – religioonist või parteilisest kuuluvusest

Missioon ja eesmärgid

EWL missiooniks on töötada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamise nimel, edendada naiste õigusi kõigis avaliku ja eraelu valdkondades, tegutseda naiste mitmekesisust arvestades nende sotsiaalse ja majandusliku õigluse huvides ning kaotada meeste vägivald naiste vastu. EWL-i ja tema liikmete töö tugineb demokraatlikele protsessidele soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste  süvalaiendamisel ja monitoorimisel EL-i kõigis poliitikavaldkondades ning võrdset esindatust toetava demokraatiani jõudmisel kõigil tasanditel ja kõigis valdkondades.

Laiapõhjalisele liikmeskonnale toetudes on EWL seadnud eesmärgiks:

–   toetada liikmete aktiivset osalemist naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamisel ning erinevate Euroopa osade naiste esindatuse tagamisel;

–   julgustada demokraatilikele protsessidele tuginedes liikmete süstemaatilist õppimist ja kogemustevahetust, et toetada jätkusuutliku ja jõulise naisliikumise olemasolu Euroopas;

–   aktiviseerida ja mobiliseerida informatsiooni / lobitööks vajalike ressursside, koolituste, süstemaatilise dialoogi ja infovahetuse kaudu liikmeid, et nad saaksid aktiivselt osaleda EL poliitikate kujundamisel, elluviimisel ning õigusruumi arengute jälgimisel siseriiklikul tasandil;

–   hoida analüüside, hindamiste ja monitooringute kaudu liikmeid pidevalt kursis naiste elu ning soolise võrdõiguslikkuse edendamist mõjutavate EL poliitikate arengutega, arvestades seejuures eriti naiste ja meeste võrdõiguslikkusega seotud EL lepingust tulenevaid kohustusi, õigusakte, poliitikaraamistikku ja programme, ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni ning ÜRO Pekingi tegevusplatvormi ning samuti ÜRO aastatuhande arengueesmärke vastavalt EWL-i strateegilistele eesmärkidele;

–   võtta arvesse erinevate naiste gruppide vajadusi, ebavõrdsuse spetsiifilisi ilminguid ja tulevikuväljavaateid ning naiste erinevaid kogemusi elu kõigil etappidel. Niisugune tegevus annab sisendinfot nii EWL enda sisepoliitika kujundamiseks ja organisatsiooni arendamiseks kui partnerlussuhete arenguks ning tööalasteks partnerlussuheteks organisatsioonidega,  kes esindavad paljusid naisi, kes puutuvad kokku mitmese diskrimineerimisega nii Euroopa Liidus kui kogu maailmas.

EWL tegevus

EWL tegutseb demokraatlikult ja läbipaistvalt, et esindada Euroopa erinevaid naisi Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

Lobitöö

EWL teeb lobitööd kõigis naistele huvipakkuvates valdkondades, võttes seejuures arvesse Euroopa tasandi poliitilisi arenguid. EWL-i tegevuse juhtpõhimõtteks on naiste ja meeste tegeliku võrdõiguslikkuse saavutamine. EWL jälgib ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamist, mille sisu seisneb naiste vajaduste ja nägemuste integreerimises kõikidesse küsimustesse. Nimetatud strateegia on laiendanud EWL projektide mahtu ja lobitööd märkimiväärselt. EWL tegutseb aktiivselt ka valdkondades, mida pole traditsiooniliselt peetud ”naiste küsimuseks” ning püüab avaldada survet ka kõigi dokumentide ja programmide osas, mis mõjutavad naiste elu.

Poliitikaloome ja huvikaitse

EWL tegeleb igapäevaselt EL poliitikaloome sisuliste küsimustega ning naiste õigusi puuduvatate spetsiifiliste valdkondadega. EWL koostab liikmetega kokkulepitud seisukohavõtte ja poliitikadokumente, arvamusi ja avaldusi poliitikate mõjutamiseks EL-s ja väljaspool EL-i.

Projektid

EWL viib ellu, koordineerib ja toetab naiste õigustega seotud rahvusvahelisi projekte, keskendudes erinevatele mureküsimustele.

Infotöö

EWL tegevusest on suur osa seotud teavitustöö ja infovahetusega. Prioriteetseks tegevussuunaks on siin EWL liikmesorganisatsioonide teavitamine. Euroopa institutsioonide tegevusraamistiku, poliitikate ja otsustamise komplitseerituse tõttu on EWL teavitustöö viimastel aastatel tublisti kasvanud. Peamiste kommunikatsioonikanaliteks on:

–       iganädalane infokiri, mis avaldab uudiseid ja ülekutseid, informeerib võimalustest ja sündmustest ja uutest ressurssidest;

–       kord kvartalis ilmuv ”Naiste hääl”, mis pakub päevakajaliste teemade süvaanalüüse;

–       pidevalt värskendatav EWL veebileht, mis annab infot EWL enda ja tema tegevuste kohta;

–       lobitööga seotud üleskutsed. EWL saadab pidevalt välja üleskutseid lobitöö tegemiseks  liikmetele ja huvilistele. Üleskutsed annavad tavaliselt lühiülevaate probleemist ning pakuvad välja lobitöö tegemist hõlbustava näidiskirja, mis tuleb saata konkreetselt näidatud valdkonna otsuste tegijaile.

–       Pressiteated. EWL avaldab pidevalt pressiteateid soolise võrdõiguslikkuse oluliste küsimuste  või EWL tegevuse kohta

Liikmed

Loe täpsemalt: http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique46&lang=en

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on European Women`s Lobby (EWL) Eesti koordinaator aastast 2004.

EWL juhatuse liige aastatel 2004-2006 Julia Kovalenko, asendusliige Eha Reitelmann

EWL juhatuse liige aastatel 2006-2008 Eha Reitelmann, asendusliige Reet Laja

EWL juhatuse liige aastatel 2008-2012 Riina Kütt, asendusliige Eha Reitelmann 

EWL juhatuse liige aastatel 2012-2014 Eha Reitelmann, asendusliige Riina Kütt

EWL juhatuse liige aastatel 2014-2021 Riina Kütt, asendusliige Eha Reitelmann 

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud