Sotsiaalne aktiivsus kodukandis

Kodukandis aktiivne olemiseks on erinevaid viise, näiteks kontserdi või teatrietenduse külastamine, huviringis või seltsielus osalemine. Uuringus küsiti maanaistelt, kas nad on viimastel aastatel (enne COVID-it) võtnud osa mõnest sellisest tegevusest. Suur osa küsitletud naisi on osalenud küla või valla kultuuriüritusel vähemalt ühel korral (91%, joonis 16). Kodukandi elu edendamisega seotud seltsitegevusest on osa võtnud 73% vastajatest ning poliitilisi või sotsiaalseid probleeme käsitlevast koosolekust 65%. Kohaliku huvitegevusega on tegelenud 61% küsitletud maanaistest. Huvitegevusest osavõtjaid on rohkem keskealiste ja 60-69-aastaste seas, kohaliku elu edendamisest ja avalikest koosolekutest on enam osa võtnud pensioniealised maanaised.

Joonis 16. Kodukandis toimuvatest tegevustest osavõtmise sagedus (enne COVIDit)

Peamisi põhjusi, miks osa vastajaid ei osale ühel või mitmel kohaliku elu üritusel, on aja nappus (61% ühel või mitmel üritusel mitteosalenud vastajast; tabel 34). Mitmed vastajad kirjutasid täpsustuse, et neil ei ole aega ja võimalust osaleda, kuna peavad hoolitsema väikelaste või abi vajava pereliikme eest. Oli ka neid, keda ei huvita kodukandis toimuvad kultuuriüritused ja huvitegevus (46%). Mõned uuritavad lisasid märkuse, et nad käivad linnas kinos, teatris või huviringis. Igale kümnendale on raske pääseda ühistranspordiga üritusele kohale või pärast ära. Näiteks toimuvad huviringid, kontserdid või seltsitegevus õhtul, kuid bussi sellel kellaajal enam ei sõida. Osa vastajaid kurtis, et viimasel ajal enam kodukandis kultuuriüritusi või seltsitegevust ei toimu, inimesed on jäänud võõraks ning uued elanikud ei ole kohanenud.

„Oma pere ja koduga on palju tegemist.“

„Käime linnas trennis ja mujal vaba aega veetmas.“

„Avalikele koosolekutele ei pääse, kui need toimuvad tööajal ja ühistransporti peale lõunat ei ole.“

„Valdade ühinemise tõttu on jäänud üritusi väga väheks.“

„Kultuuriüritused on jäänud meie külas soiku.“

„Sageli närviline ja kuri õhkkond; kohalikus külas sageli üritustega koos alkohol, mis häirib.“

„Sageli jõuab oluline info kohale peale ürituse toimumist.“

„Olen alles vähe aega siin elanud ja ei ole külaellu veel sulandunud.“

Tabel 34. Põhjused, miks ei võeta ühest või mitmest kohaliku elu tegevusest osa

%N
Aja puuduse tõttu on mul keeruline osaleda61,3275
See tegevus ei huvita mind46,2207
Transpordivõimaluste puudumise tõttu ei saa kohale või pärast tagasi10,848
Halb terviseseisund või liikumisraskused takistavad osa võtmast940
Raha nappuse tõttu ei saa osaleda6,730

 

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud