Fair Play at Schools

Projektipartnerid:   NORA Soolise Võrdõiguslikkuse Infokeskus,Tšehhi

KUN Võrdõiguslikkuse ja Mitmekesisuse Keskus,  Norra

ENÜ Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Eesti

Projekt Fair Play keskendub sootundlikule haridusele Norra, Eesti ja Tšehhi lasteaedades ja koolides.

Sooline segregatsioon hariduses ja soolistatud elukutsevalikud tööturul on väljakutseks kõikides Euroopa riikides. Väljakutse ulatus ning probleemistik on riigiti erinevad. Projektis lähtutakse arusaamast, et mainitud erinevused on osaliselt tingitud sotsialiseerumisest. Samas kui pered on erinevad, on lasteaedadel ja koolidel täita ühesugune ning oluline roll laste elus.  See, kuidas lasteaias ja koolis lastesse suhtutakse ning milliseid võimalusi neile pakutakse, määrab ära selle, kuidas lapsed end ühiskonnas tunnevad ja miliseid valikuid elus teevad. Eesmärgiks on aidata lastele luua õpi- ja arengukeskkond, kus lapsed saaksid teha soostereotüüpidest vabu valikuid. Õpetajal ja tema teadmistel soolisest võrdõiguslikkusest ning võrdsetest võimalustest on siin määrav roll.

Õpetaja sootundlikkuse ning pädevuse tõstmiseks töötavad projekti partnerid ühiselt välja kolm intellektuaalset väljundit. Iga väljund on suunatud erinevale õpetajate sihtgrupile ning käsitleb haridust ja sooaspektevastavalt lasteaias või koolis. 

Esimeseks ja teiseks väljundiks on 2-moodulilised täiendkursused, üks lasteaiaõpetajatele ning teine põhikooli esimese astme õpetajatele. Kolmandaks väljundiks on kümme veebiseminari põhikoolide teise astme õpetajatele sootundliku hariduse teemadel, mis keskenduvad karjäärivalikutele, soolisele vägivallale koolis, enesereflektsioonile  ja kriitilisele mõtlemisele.

Projektis väljatöötatavaid materjale tutvustatakse laialdaselt ning neid saab kasutada teadlikkuse tõtmiseks soolise võrdõiguslikkuse küsimustest, millega tõstetakse õpetajate pädevust sooaspektist hariduses kogu Euroopas.

Õppematerjalid pannakse üles veebilehele ning need on kättesaadavad nii õpetajatele kui kõigile teemast huvitatuile.

Projekti raames toimuvad partnerite omavahelised kohtumised, õppereis Norrasse ning seminarid nii partnerriikides kui ka Brüsselis.


Projekt kestab 2019. aasta septembrist 2022. aasta augustini.

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni Erasmus + programm. 

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud