Fair Play at Schools

Projekt Fair Play at Schools

 Projekti rahastaja


Projekt kestab 2019. aasta septembrist 2022. aasta augustini. Projekti rahastab Euroopa Komisjoni Erasmus + programm. 

Projektipartnerid

ENÜ Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Eesti

NORA Soolise võrdõiguslikkuse infokeskus,Tšehhi

KUN Võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse keskus,  Norra

Projekti põhieesmärk

Projekt Fair Playat Schoolskeskendub sootundliku hariduse edendamisele Norra, Eesti ja Tšehhi lasteaedades ja koolides.

Projekti väljundid

2022. aasta alguses valmisid sootundliku pedagoogika individuaalõppe materjalid lasteaiaõpetajatele ja algklassiõpetajatele. Materjalid ilmuvad nii inglise, tšehhi, norra kui eesti keeles. Eestikeelsed materjalid on kättesaadavad portaalis Haridus ja sugu aadressil

https://www.haridusjasugu.ee/wp-content/uploads/ERASMUS-sootundlik-haridus-individuaaloppe-kursus-lasteaiaopetajatele-eesti.pdf

https://www.haridusjasugu.ee/wp-content/uploads/ERASMUS-sootundlik-haridus-individuaaloppe-kursus-algklasside-opetajatele-eesti.pdf

Ingliskeelse lasteaiaõpetajatele mõeldud materjali leiate aadressilt

https://www.kun.no/uploads/7/2/2/3/72237499/gender_sensitive_education_a_self_study_course_for_pre_school_teachers.pdf

Ingliskeelne materjal algklasside õpetajatele laetakse üles peatselt. Samuti laetakse augustis üles projektipartnerite koostöös valminud 10 sootundlikule haridusele keskenduvat veebiseminari koos eestikeelsete subtiitritega.

Projekti taust ja eesmärgid 

Sooline segregatsioon hariduses ja soolistatud elukutsevalikud tööturul on väljakutseks kõikides Euroopa riikides. See, kuidas lasteaias ja koolis lastesse suhtutakse ning milliseid võimalusi neile pakutakse, määrab ära selle, kuidas lapsed end ühiskonnas tunnevad ja milliseid valikuid elus teevad. Projekti eesmärgiks on aidata luua lastele õpi- ja arengukeskkond, kus lapsed saaksid teha soostereotüüpidest vabu valikuid.  See eeldab õpetaja teadlikkust soolistest stereotüüpidest ning nende vaidlustamise võimalustest koolis ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise viisidest.

 Õpetaja sootundlikkuse ning pädevuse tõstmiseks töötasid projekti partnerid ühiselt välja kolm individuaalõppe kursust, mis on suunatud vastavalt lasteaiaõpetajatele, algklassiõpetajatele ning keskkooliõpetajatele.

Projekti tegevused

Projekti raames toimusid ja toimuvad partnerite omavahelised kohtumised, õppereis Norrasse ning seminarid partnerriikides ning lisaks 25. augustil 2022 lõppseminar Brüsselis.

Projekti avakoosolek toimus projekti Tšehhi partneri NORA keskuse korraldatuna 10. – 11. oktoobril 2019 Brnos.Lisaks korralduslike küsimustelearutati põhjalikumalt õppereisi Norrasse 2020. aasta märtsis.Õppereisil pidid Eestist ja Tšehhist osalema kummastki kokku 5 inimest, 3 õpetajat ning 2 projektimeeskonna liiget. Õppereisil oli nähtud ette külastada Norra lasteaedu ja koole ning õppida Norra lasteaiapraktikast, mida tähendab sootundlik haridus ning kuidas seda rakendatakse õpetaja igapäevatöös. Parim õppimine toimub ikka oma silm on kuningas põhimõttel. Partnerite kohtumisel arutati ka lasteaiaõpetajate sootundlikkuse tõstmisele keskenduva esimese intellektuaalse väljundi, st laiaõpetajatele mõeldud individuaalõppekursuse formaati ning partneritelt oodatavat panust. Esimese intellektuaalse väljundi  väljatöötamisel toetutakse eelkõige Norra partneri pikaajalisele ning rikkalikule kogemusele sootundliku pedagoogika edendamisel ning mitmekesisuse küsimuste käsitlemisellasteaedades ja õpetajakoolituses.

COVID-19 mõjutas ka Fair Play projekti õppereisi toimumist ja edasisi tegevusi

Märtsis 2020, täiesti viimasel hetkel, kuiNorra õppereisil osalejatel lennupiletid taskus ja vaat et lennujaamatee jalge all, selgus, et ülemaailmse koroonapandeemia tõttu on nii Eesti kui Norra partnerite haridusasutused kinni pandud ja õppereis lükatakse edasi. Seega jäi läbimata ka õppereisi programm koos Norra väikelinna Steinkjeri lasteaia ja koolija Trondheimi kolledži külastusega ning kohapeal toimuma pidanud partnerriikide õpetajate ühisaruteludega esimese intellektuaalse väljundi materjalide kasutusvõimaluste kohta partnerriikide lasteaedades.

Mis oleks Norra õppereisi meie jaoks veelgi huvitavamaks teinud, oli kavandatud tutvumine lasteaia igapäevatöö filmimise metoodikaga, mis aitab selgitada, kuidas toimib varjatud õppekavalasteaias.Filmimist onNorra lasteaedades kasutatud aastaid ning KUN keskuson olnud abiks 50 lasteaia igapäevatöö filmimisel ja filmimaterjali analüüsimisel. Siinkohal tuleb toonitada, et ka Eestil on tänu ENÜ elluviidud Norra finantsmehhanismi rahastatud SIHT (SooaspektiIntegreerimineõpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse) projektile lasteaias filmimise kogemused, mida oleks saanud projekti partneritega jagada.

Koroonaviiruse teine laine 2020. aasta sügistalvel ning selle jätkumine 2021. aastalja 2022. aastal tegi projekti elluviimisse hulgaliselt korrektiive ja nihutas projekti lõppkuupäeva 2022. aasta augustisse.

2021. aasta novembrikuus toimus projekti partnerite koosolek Tallinnas. Koosolekul arutati projekti 2.  intellektuaalse väljundi, st alglasside õpetajatele mõeldud individuaalõppekursuse ettevalmistustööd ning tutvuti ENÜ tegevusega, eriti ENÜ ühe võtmevaldkonna Haridus ja sugu raames läbiviidud projektide ja publitseemistegevusega.

2022. aasta alguses tutvustati projekti ja selle väljundeid Eesti haridusedendajaile ja lasteaiaõpetajatele. nt Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusele ning koostöö kaudu Eesti Lasteaednike Liiduga ka veebiseminaridel 9. , 18.  ja 28. veebruaril 2022, kus osales kokku ligikaudu 100 lasteaiaõpetajat Eesti eri paikadest.

7.-9. märtsil 2022 toimus Prahas Tšehhi partneri NORA keskuse korraldatuna nii projekti koosolek, naistepäeva tähistamine koos Prahas asuva Norra saatkonnaga kui 3. intellektuaalse väljundi, st  veebiseminaride filmimine. Eestis osalesid üritusel Evelyn Neudorf, Tallinna Tammetõru lasteaia õppealajuhataja ja Evelin Tiiter, Kadrina Keskkooli ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja. Evelyn Neudorf tegi  8. märtsi seminaril ka ettekande laste mittetraditsioonilistest karjäärivalikutest Eesti hariduse kontekstis, millest valmis ka veebiseminar 3. intellektuaalse väljundi tarvis.

2020. aastal ärajäänud Norra õppereis toimus 2022. a juunikuus, mille käigus külastati Reformi nime kandvat meeste ressursikeskust Oslos, võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisvastast ühendust FRI (the Association for Gender and Sexuality Diversity) ja Pink Competency Center’it. Lisaks osaleti Norra partneri KUN keskuse korraldatud lasteaiaõpetajatele mõeldud konverentsil Oslos, kus käsitleti ka meeste osakaalu tõstmist Norra lasteaiaõpetajate hulgas.

Projekti lõppseminar toimub 25. augustil 2022 Brüsselis RoSa keskuses ja raamatukogus, mis on spetsialiseerunud soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamisele Flandrias. Osalevad 3 partnerriigi esindajad. Tutvustatakse projekti väljundeid ning vahetatakse kogemusi. Üritusel osalevad ka Belgia õpetajad, kes tutvustavad projekti Fair Play at Schools teemadega haakuvaid Belgias välja töötatud materjale koolidele.

Juuli 2022

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud