Fair Play at Schools

Projekt Fair Play at Schools

 

Projekti rahastaja ja toimumisperiood


Projekti rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus + programm. 

Projekt kestis 2019. aasta septembrist 2022. aasta augustini.

Projektipartnerid

ENÜ Eesti NaisteühendusteÜmarlauaSihtasutus,Eesti

NORASoolisevõrdõiguslikkuseinfokeskus,Tšehhi

KUN Võrdõiguslikkuse ja mitmekesisusekeskus,  Norra

Projekti põhieesmärk

Projekt Fair Playat Schoolskeskendus sootundliku hariduse edendamisele Norra, Eesti ja Tšehhi lasteaedades ja koolides.

Projekti väljundid

Projekti käigus valmis 3 intellektuaalset väljundit:

  1. Sootundliku pedagoogika 16-mooduliline individuaalõppe kursus lasteaiaõpetajatele
  2. Sootundliku pedagoogika 16-mooduliline individuaalõppe kursus algklasside õpetajatele
  3. 10 veebiseminari sootundliku pedagoogika teemadel

Kõik intellektuaalsed väljundid valmisid partnerite koostöös ning on avaldatud nii inglise, tšehhi, norra kui eesti keeles. Eesti- ja ingliskeelsed materjalid on leitavad ENÜ loodud portaalist Haridus ja sugu www.haridusjasugu.ee.

  1. Individuaalõppe kursus lasteaiaõpetajatele

Inglise keeles:http://www.haridusjasugu.ee/wp-content/uploads/gender_sensitive_education_a_self_study_course_for_pre_school_teachers.pdf

Eesti keeles: http://www.haridusjasugu.ee/wp-content/uploads/ERASMUS-sootundlik-haridus-individuaaloppe-kursus-lasteaiaopetajatele-eesti.pdf

2: Individuaalõppe kursus algklasside õpetajatele

Inglise keeles:

http://www.haridusjasugu.ee/wp-content/uploads/Gender-Sensitive-Education-For-Primary-School-Teachers.pdf

Eesti keeles:

http://www.haridusjasugu.ee/wp-content/uploads/ERASMUS-sootundlik-haridus-individuaaloppe-kursus-algklasside-opetajatele-eesti.pdf

3. 10 veebiseminari sootundliku pedagoogika teemadel eestikeelsete subtiitritega

Projekti taust ja eesmärgid 

Sooline segregatsioon hariduses ja soolistatud elukutsevalikud tööturul on väljakutseks kõikides Euroopa riikides. See, kuidas lasteaias ja koolis lastesse suhtutakse ning milliseid võimalusi neile pakutakse, määrab ära, kuidas lapsed end ühiskonnas tunnevad ja milliseid valikuid elus teevad. Projekti eesmärgiks oli aidata luua lastele õpi- ja arengukeskkond, kus lapsed saaksid teha soostereotüüpidest vabu valikuid.  See eeldab õpetaja teadlikkust soolistest stereotüüpidest, nende vaidlustamise võimalustest ning soolise võrdõiguslikkuse edendamisest koolis.

Projekti tegevused

Projekti raames toimusid partnerite omavahelised kohtumised, õppereis Norrasse, seminarid partnerriikides ning 25. augustil 2022 lõppseminar soolist võrdõiguslikkust edendavas RoSa teabekeskuses / raamatukogus Brüsselis.

Projekti avakoosolek toimus projekti Tšehhi partneri NORA keskuse korraldatuna 10. – 11. oktoobril 2019 Brnos.Lisaks korralduslike küsimustelearutati põhjalikumalt õppereisi Norrasse 2020. aasta märtsis.Õppereisil pidid Eestist ja Tšehhist osalema kummastki kokku 5 inimest, 3 õpetajat ning 2 projektimeeskonna liiget. Partnerite esmakohtumisel arutati projekti 1. intellektuaalse väljundi, st laiaõpetajatele suunatud individuaalõppekursuse formaati ning partneritelt oodatavat panust. 1. intellektuaalse väljundi väljatöötamisel toetuti eelkõige Norra partneri pikaajalisele ning rikkalikule kogemusele sootundliku pedagoogika edendamisel ning mitmekesisuse küsimuste käsitlemisellasteaedades ja õpetajakoolituses.

COVID-19 mõjutas ka Fair Play projekti õppereisi toimumist ja edasisi tegevusi

Märtsis 2020, täiesti viimasel hetkel, kuiNorra õppereisil osalejatel lennupiletid taskus ja vaat et lennujaamatee jalge all, selgus, et ülemaailmse koroonapandeemia tõttu on nii Eesti kui Norra partnerite haridusasutused kinni pandud ja õppereis lükatakse edasi. Seega jäi läbimata ka õppereisi programm koos Norra väikelinna Steinkjeri lasteaia ja koolija Trondheimi kolledži külastusega ning kohapeal toimuma pidanud partnerriikide õpetajate ühisaruteludega esimese intellektuaalse väljundi materjalide kasutusvõimaluste kohta.

Mis oleks Norra õppereisi eestlaste jaoks veelgi huvitavamaks teinud, oli kavandatud tutvumine lasteaia igapäevatöö filmimise metoodikagavarjatud õppekavanähtavaks tegemiseks. Filmimist onNorra lasteaedades kasutatud aastaid ning KUN keskus on aidanud lasteaia igapäevatööd filmida ja seda analüüsida ligikaudu 50 Norra lasteaias. Siinkohal tuleb toonitada, et ka Eestil on tänu ENÜ elluviidud Norra finantsmehhanismi rahastatud SIHT-projektile (SooaspektiIntegreerimineõpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse) lasteaias filmimise kogemused, mida oleks saanud projekti partneritega jagada.

Koroonaviiruse teine laine 2020. aasta sügistalvel ning selle jätkumine 2021. aastalja 2022. aastal tegi projekti elluviimisse hulgaliselt korrektiive ja nihutas projekti lõppkuupäeva 2022. aasta augustisse.

Projekti õppereis, tulemuste levitamine ja lõpuüritused

2021. aasta novembrikuus toimus projekti partnerite koosolek Tallinnas. Koosolekul arutati projekti 2.  intellektuaalse väljundi, st alglasside õpetajatele mõeldud individuaalõppekursuse ettevalmistustööd ning tutvuti ENÜ tegevusega, eriti hariduse ja soo temaatika vallas.

2022. aasta alguses tutvustati projekti ja selle väljundeid Eesti haridusedendajaile ja lasteaiaõpetajatele. nt Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusele ning koostöö kaudu Eesti Lasteaednike Liiduga ka veebiseminaridel 9. , 18.  ja 28. veebruaril 2022, kus osales kokku ligikaudu 100 lasteaiaõpetajat Eesti eri paikadest.

7.-9. märtsil 2022 toimus Prahas Tšehhi partneri NORA keskuse korraldatuna nii projekti koosolek, naistepäeva tähistamine koos Prahas asuva Norra saatkonnaga kui 3. intellektuaalse väljundi, st  veebiseminaride filmimine. Eestis osalesid üritusel Evelyn Neudorf, Tallinna Tammetõru lasteaia õppealajuhataja ja Evelin Tiiter, Kadrina Keskkooli ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse õpetaja. Evelyn Neudorf tegi  8. märtsi seminaril Prahas ka ettekande laste mittetraditsioonilistest karjäärivalikutest Eesti hariduse kontekstis, millest valmis ka veebiseminar 3. intellektuaalse väljundi tarvis.

2020. aastal ärajäänud Norra õppereis toimus 2022. a juunikuus, mille käigus külastati Reformi nime kandvat meeste ressursikeskust Oslos, võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisvastast ühendust FRI (the Association for Gender and Sexuality Diversity) ja Pink Competency Center’it. Lisaks osaleti Norra partneri KUN keskuse korraldatud lasteaiaõpetajatele mõeldud konverentsil Oslos, kus muude teemade hulgas käsitleti ka meeste osakaalu tõstmist Norra lasteaiaõpetajate hulgas.

Eesti teavitusseminar leidis aset 10. augustil 2022 Alu mõisas Kaitseliidu õppekeskuses, kuhu kogunes ligi 40 lasteaia- ja kooliõpetajat ning kohalike volikogude haridusküsimustega tegelevaid esindajat.

Projekti lõppseminar toimus 25. augustil 2022 Brüsselis RoSa teabekeskuses, mis on spetsialiseerunud soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamisele Flandrias. Seminaril osalesid ning ettekandega esinesid kõigi3 partnerriigi esindajad, Eestist projekti Eestipoolne koordinaator Riina Kütt. Tutvusti projekti väljundeid ning vahetati kogemusi. Üritusel osales ligi 40 õpetajat Belgiast, 2 Tšehhi Vabariigist ja 1 Norrast. RoSa teabekeskuse töötajad tutvustasid FairPlay at Schools teemadega haakuvaid Belgias välja töötatud koolitusmaterjale.  Eesti kohta võib öelda, et käime sooaspekti arvestamisel hariduses, soostereotüüpide vaidlustamisel ja sootundliku pedagoogika edendamisel ühte jalga teiste Euroopa riikidega ning suudame võrdväärselt teemasse panustada.

Fair Play at Schools projekti puhul oli tegemist oli kõigi partnerite ekspertteadmisi kaasava ning uut väärtust loova projektiga, mis andis oma panuse Erasmus+ programmi,  mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus. Programmi eesmärk on arendada riikidevahelist koostööd, avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi ning ühendada erinevaid kultuure.

15. september 2022

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud