2019. aastal jätkas Eesti Naisteühenduste Ümarlaud tegevust senistes peamistes  suundades- sooteadlikkuse suurendamine hariduses, noorte teadlikkuse kasvatamine ja tüdrukute jõustamine ning võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega.

Neile lisandusid alates aprillikuust kolm uut tegevussuunda: maapiirkondade naiste ja vanemaealiste naiste jõustamine ning perekonnaga seotud temaatika.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud jälgib jätkukvalt seaduste ja poliitikate väljatöötamist ja elluviimist naiste õiguste aspektist ning Eesti riigi sellealaste rahvusvaheliste kohustuste täitmist.

Esimest korda 15 tegevusaasta jooksul puudus alates märtsikuust ENÜ-l igasugune riigipoolne rahaline toetus, kogu töö toimus vabatahtlikkuse alusel.

2019. aasta tegevused olid järgmised:

Jaanuaris ja veebruaris lõpetasime viimase HMN rahastatud projekt i tegevusi:

Jaanuaris

 19. jaanuaril toimus ENÜ volitatud esindajate koosolek Tallinnas. Peateemadeks olid soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatuste menetlemise seis Riigikogus ja rahvastikupoliitika ning vanemahüvitis. Esinejateks olid Ülle-Marike Papp ja Lea Danilson-Järg.

Liikmesorganisatsioonide üritused:

 Hiiumaa ümarlaua üritus toimus 16. jaanuaril Kärdlas, Ida-Virumaa ümarlaua üritus 20. jaanuaril Jõhvis, Läänemaa NTK üritus 22. jaanuaril Haapsalus, Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu üritus 26. jaanuaril Tallinnas, Kõigil toimunud üritustel arutati soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatusi.

Toimusid noortelt noorele koolitused perevägivalla ennetamiseks.

Eelmistel aastatel meie poolt korraldatud koolitajate koolituse läbinud noored korraldasid kokku 13 noortelt noortele koolitust. Koolitused toimusid 2019. aasta jaanuarikuus Haapsalu Kutsehariduskeskuses, kus 7 loengus osales kokku 123 noort, ja veebruarikuus Lääne-Virumaal Rakvere Reaalgümnaasiumis ja Sõmeru Põhikoolis, kus 6 loengus osales kokku 121 noort.

Veebruaris

Jaanuaris ja veebruaris toimusid koolitused haridustöötajatele. 23. jaanuaril ja 5. veebruaril Tallinna Kihnu Lasteaias toimunud 2-päevasel eestikeelsel koolitusel osales 21 lasteaiaõpetajat, sanas 30. jaanuaril ja 6. veebruaril toimunud venekeelsel koolitusel 20 lasteaiaõpetajat. Kokku läbisid koolituse 62 lasteaiaõpetajat.

7. jaanuaril saatsime Riigikogu põhiseaduskomisjonil täiendava arvamuse soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatuste kohta.

Liikmesorganisatsioonide üritused:

Valgamaa ümarlaua üritus toimus 2. veebruaril Valgas, Eesti Lasteaednike Liidu üritus 7. veebruaril Tartus, Tartumaa ümarlaua üritus 8. veebruaril Tartus, Lääne-Virumaa ümarlaua üritus 13. veebruaril Rakveres, Viljandimaa ümarlaua üritus 17. veebruaril Viljandis, Isamaa naiskogu IREN üritus 16. veebruaril Tallinnas ja ENVL üritus 19. veebruaril Viimsis. Kõigil üritustel arutati soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatusi.

Koostasime ja trükkisime kaks infomaterjali „Mis on ja mida näitab sooline palgalõhe?” ja „Mida tähendab võrdse töö eest võrdne palk?”, mis on mõeldud laiale lugejaskonnale, töötajatele ja tööandjatele, sotsiaalpartneritele ja ametnikele selleks, et tõsta õigusteadlikkust soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Vajadus selliste materjalide järele ilmnes seoses soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatuste aruteluga, kuna selgus, et nii laiem avalikkus kui spetsialistid vajavad sellealaseid lisateadmisi.

Märtsis

8. märtsil saatsime kirja soolise võrdõiguslikkuse teema eest vastutavale  tervise- ja tööminister Riina Sikkutile jt ministritele, soovides saada selgust, kas ENÜsse koondunud naisorganisatsioonide  arvamused ja ettepanekud pakuvad edaspidi riigile huvi või mitte.

Aprillis

7. aprillil toimus  ENÜ volitatud esindajate koosolek võrdõigusvoliniku kantseleis, tähistamaks 15 aasta möödumist soolise võrdõiguslikkuse seaduse vastuvõtmisest.

Seaduse saamislugu meenutas Ülle-Marike Papp, sellest, kuidast seadus täna töötab, rääkis Liisa Pakosta. Kuulasime ka Riina Küti kokkuvõtet EWL tegevusest ja arutasime ENÜ edasisi tööplaane.

Otsustati moodustada kolm uut töörühma, mis hakkavad tegelema maapiirkondade naiste, vanemaealiste (50+) naiste ja perekonna teemadega .

16. aprillil esitasime RTK-le taotluse ENÜ tegevuse jätkamiseks toetuse saamiseks Hasartmängumaksu seaduse alusel (mais selgus, et taotlust ei rahuldatud)

Mais

21. mail saatsime sotsiaalminister Tanel Kiigele soovi kohtumiseks.

Toimus töögruppide komplekteerimine ja  arutelud töögruppide liikmetega.

Juunis

7.-9. juunil osalesid Riina Kütt ja Eha Reitelmann EWL üldkogul Brüsselis.

13. juunil toimus Valgamaa ümarlaua koosolek, kus arutati koostööleppe uuendamist ja ENÜ töörühmade tegevust.

27. juunil osalesime teavitusüritusel Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse taotlusvoorust

Suhtlesime ENÜ liikmetega konsortsiumi moodustamise teemal

Juulis

12. juulil saatsime Justiitsministeeriumile ENÜ arvamuse hooldusõigust puudutavate seadusmuudatuste  väljatöötamiskavatsuse kohta

15. juulil saatsime Siseministeeriumile ENÜ arvamuse Nimeseaduse muudatuste kohta.

2. juulil toimus Võrumaa ümarlaua koosolek

3. juulil toimus Lääne-Virumaa ümarlaua koosolek

9. juulil toimus Ida-Virumaa ümarlaua koosolek

11. juulil toimus Järvamaa ümarlaua koosolek

16. juulil toimus Viljandimaa ümarlaua koosolek

17. juulil toimus Jõgevamaa ümarlaua koosolek

31. juulil toimus Raplamaa ümarlaua koosolek

Kõigi ümarlaudade koosolekutel arutati koostööleppe uuendamist ja ENÜ töörühmade tegevust.

Suhtlesime ENÜ liikmetega konsortsiumi moodustamise teemal

Augustis

2.-3. augustil toimus ENÜ suvekool Alu mõisas. Suvekooli esimesel päeval kohtusime sotsiaalminister Tanel Kiigega ning arutasime Peking +25 alternatiivse aruande koostamist.  Samuti toimusid maapiirkondade naiste, vanemaealiste naiste ja perekonna töörühmade koosolekud. Teisel päeval arutasime sotsiaalminsiteeriumi strateegilise partnerluse soolise võrdõiguslikkuse taotlusvoorus osalemist  ja otsustasime esitada ENÜ liikmesorganisatsioonide poolt ühise taotluse.

7. augustil toimus ENÜ vägivallavastase töörühma esindajate kohtumine justiitsminister Raivo Aegiga, kus rääkisime eelkõige perevägivallaga seonduvatest  küsimustest.

10. augustil osales vägivallavastase töörühma juht Eha Reitelmann Arvamusfestivalil perevägivalla teemalises arutelus.

15. augustil esitasime RTK-le taotluse ENÜ tegevuse jätkamiseks toetuse saamiseks Hasartmängumaksu seaduse alusel (taotlust ei rahuldatud)

21. augustil esitasime ENÜ SA ja Eesti Maanaiste Ühenduse, Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Naiste Varjupaiakde Liidu ja MTÜ 65B ühistaotluse “Naisorganisatsioonid õiglasema ja turvalisema ühiskonna nimel”  ACF suurprojektide taotlusooru (projekti ei rahastatud).

 22. augustil saatsime koos partnerorgainsatsioonidega koalitsioonierakondade esimeestele pöördumise seoses laste ja peredega tegelevate organisatsioonide rahastuse ebakindlusega.

Suhtlesime ENÜ liikmete ja võimalike teiste partneritega strateegilise partnerluse konsortsiumi moodustamise teemal.

Septembris

8. septembril esitasime Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse I taotlusvooru ühistaotluse “Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” koos Eesti Maanaiste Ühenduse, Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja MTÜga Eesti Naistoimetajad, kes olid vastanud meie koostöökutsele.  Toetuskirjad saime Eesti Kaubandus-Tööstuskojalt ja Eesti Linnade ja Valdade Liidult, varasemalt oli meil olemas koostöölepe Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudiga. Eesti Naisuurimus- ja  Teabekeskus meie kutsele ei vastanud.

9. septembril osalesime strateegilise partnerluse uue taotlusvooru teavitusüritusel Sotsiaalministeeriumis.

11. septembril saatsime koos partnerorgainsatsioonidega kirja asjaomastele ministritele järgmistel aastatel riigieelarvest eri huvigruppide toetamise küsimuses.

Valmistasime liikmesorganisatsioonidega ette Peking +25 alternatiivset aruannet, selleks toimusid arutelud mitmete maakondlike ümarlaudade koosolekutel ning ENÜ töörühmade ja liikmeorganisatsioonide sees.

14. septembril  toimus Valgamaa ümarlaua koosolek.

20. septembril toimus  Järvamaa ümarlaua koosolek.

22. septembril toimus Võrumaa ümarlaua koosolek.

23. septembril toimus hariduse töörühma koosolek.

25. septembril toimus Lääne-Virumaa ümarlaua koosolek.

24. septembril osalesid ENÜ vägivalla vastase töörühma juht Eha Reitelmann ja vanemaealiste naiste probleemide töörühma juht Vaike Pähn õiguskantsleri inimõiguste nõukoja kokkusaamisel.

Oktoobris

5. oktoobril toimus ENÜ volitatud esindajate koosolek, kus kohtusime rahvastikuminister Riina Solmaniga ja arutasime Peking +25 alternatiivset aruannet. Samuti tegime kokkuvõtteid ENÜ aasta tegevustest ja arutasime edasisi samme.

9-12. oktoobril osalesid Riina Kütt ja Ülle-Marike Papp haridusteemalise projekti “Fair Play at Schools”  Brnos toimunud avakohtumisel.

14.-15. oktoobril osales ENÜ vägivalla vastase töörühma juht Eha Reitelmann Brüsselis toimunud EWL vägivalla seirerühma kokkusaamisel

22. oktoobril osalesid ENÜ esindajad esimesel kohtumisel Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonnaga projekti “Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” tegevuste ja eelarve vähendamise teemal.

31. oktoobril esitasime koos SA-ga Väärtustades Elu Sotsiaalministeeriumilei laste heaolu  teemalise strateegilise partnerluse II taotlusvooru projekti “Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” kus ENÜ ülesandeks on mõõtevahendite adapteerimise korraldamine lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte hindamiseks,samuti osalemine laste heaolu teemalises huvikaitses.

Novembris

5. novembril osalesid ENÜ esindajad teisel kohtumisel Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonnaga projekti “Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” tegevuste ja eelarve vähendamise teemal.

7. novembril osales Eha Reitelmann Maaeluministeeriumis toimunud maanaiste teemalisel ümarlaual

12. novembril osalesid ENÜ esindajad Norra toertusprogrammi avaüritusel

12. novembril saatsime rahandusminister Martin Helmele ENÜ arvamuse kogumispensionide süsteemi muudatuste kohta.

15. novembril esitasime RTK-le projekti “Varjust välja” vanemaealiste naiste olukorra uuringu läbiviimiseks toetuse saamiseks Hasartmängumaksu seaduse alusel (vastust veel pole)

22. novembril osalesime kohtumisel Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonnaga projekti “Laste ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” tegevuste ja eelarve täpsustamiseks.

25. novembril korraldasime koos Eesti Naiste Varjupaikade Liiduga ümarlaua, kus arutasime koos rahvastikuminister Riina Solmani, naiste tugikeskuste ja lapsi ning peresid  abistavate organisatsioonide esindajate ning sotsiaal-, sise ja justiitisministeeriumi ametnikega loodavat riiklikku perelepituse süsteemi ja võimalikke muudatusi perekonnaõiguses.

Ümarlaual andsime üle Valge Lindi auhinna Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejõud Kadri Soole pikaajalise panuse eest laste- ja naistevastase vägivalla alastesse teadusuuringutesse ja nende teemade käsitlemise eest ülikooli õppetöös.

Detsembris

10. detsembril esitasime koos SA-ga Väärtustades Elu Sotsiaalministeeriumilei peresõbraliku ja lasterikka Eesti taotlusvoorus strateegilise partnerluse projekti “Lasterikast Eestit toetavate ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine” kus taotluse rahuldamise korral ENÜ ülesandeks jääks ettepanekute koostamine inimeseõpetuse ja perekonnaõpetuse ainekavade täiendamiseks, vajalike õppe- ja metoodiliste materjalide väljatöötamine ning  õpetajate koolitamine, uuringu „Emaduse ja isadusega seotud mentaliteedid ühiskonnas noorte kogetuna ja nende hoiakud võimalikku tulevasse vanemlusse”läbiviimine ja lastega perede huvikaitse, sh arvamuste ja ettepanekute esitamine peresid ja lapsi puudutavate seaduseelnõude, riiklike strateegiate ja muude riiklike dokumentide ettevalmistusprotsessis. Taotlusvooru tulemused pole veel selgunud.

11. detsembril allkirjastas RTK otsuse meie projekti “Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” parandatud taotluse vastavaks tunnistamise ja rahuldamise kohta summas 135 000 eurot.

17. detsembril toimus projekti “Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” esimene töökohtumine.Projekti tegevused käivituvad 2020. aasta jaanuaris.

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud