Koostöölepe

EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA (ENÜ) KOOSTÖÖLEPE

Tunnetades Eesti naiste vastutust praeguste ja tulevaste põlvkondade ees,

soovides kaasa aidata inimväärse ja demokraatliku ühiskonna kujundamisele meie riigis lähtuvalt Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsioonis püstitatud eesmärkidest,

pidades oluliseks naiste ja meeste võrdõiguslikkust ja võrdseid võimalusi eneseteostuseks nii pere- kui ka ühiskondlikus elus ning soovides nende eesmärkide saavutamiseks teha koostööd Euroopa ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega,

asutavad allakirjutanud naiste ühendused,  naiste koostöövõrgustikud ja naisuuringute ning -koolitusega tegelevad organisatsioonid

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua.

Ümarlaud on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöö vorm, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Ümarlaud tunnustab oma tegevuses võrdväärselt kõiki naiste ühendusi sõltumata nende juriidilisest staatusest ja teeb koostööd kõigi aktiivsete naistega, kes soovivad ühiskonnaelus kaasa rääkida.

Ümarlaud järgib ÜRO IV Naiste Maailmakonverentsi  Pekingi platvormis püstitatud eesmärke naiste õiguste tagamisel ja naiste ning meeste võrdõiguslikkuse saavutamisel ning Euroopa Nõukogu,  Euroopa Liidu  ja EWL (European Women’s Lobby) eesmärke ja põhimõtteid.

Ümarlaud taotleb  EWL täisliikme staatust Eesti  koordinaatorina ja on valmis täitma sellega seotud õigusi ja kohustusi.

Ümarlaua asutajad kiidavad heaks järgmised koostöö põhimõtted:

Ümarlauda kuuluvad naiste ühendused, koostöövõrgustikud ja naisuuringute ning –koolitusega tegelevad organisatsioonid on võrdväärsed parnerid, kellel otsuste langetamisel on 1 hääl.  Ümarlaud teeb otsuseid 2/3 häälteenamusega kui hääletamisel osaleb lihtenamus ümarlaua liikmetest.

Iga ümarlaua osapoolt esindab ümarlauas üks volitatud isik.  Volikirjal  peab olema märgitud volituste aeg.

Ümarlaud nimetab volitatud isikute hulgast  ümarlaua  eesistuja ja tema kaks asetäitjat üheks aastaks. Eesistuja valmistab ette ja juhatab ümarlaua koosolekuid, informeerib avalikkust ümarlaua otsustest ja jälgib ümarlaua otsuste täitmist.

Ümarlaua korralised koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalisÜmarlaud koguneb erakorraliselt, kui seda soovib vähemalt kolm ümarlaua osapoolt.

Ümarlaual osalemise kulud kannab iga osapool ise, koosolekute korraldamisega seotud kulud kannavad osapooled solidaarselt. Ümarlaud kogub täiendavaid vahendeid oma tegevuskulude katteks annetustest, toetustest ja osaledes naiste koostööprojektides.

Ümarlaua töö järjepidevuse tagamiseks ja ümarlaua tehniliseks teenindamiseks ning sidepidamiseks rahvusvaheliste organisatsioonidega  valib ümarlaud juriidilise  isikuna tegutseva organisatsiooni, kes täidab ümarlaua sekretariaadi ülesandeid. Vajadusel võib ümarlaud asutada  sihtasutuse sekretariaadi ülesannete täitmiseks.

Ümarlaual on volitused võtta vastu ümarlaua tegevust reguleeriv täpsem kodukord ja kehtestada ümarlaua kulutuste katteks osalustasu.

Koostöölepe on avatud liitumiseks alates 16. augustist 2003

ENÜ KOOSTÖÖLEPPE LISA1

KOOSTÖÖ KORRALDAMINE EUROPEAN WOMEN`S  LOBBYGA

Meie, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua koostööleppele alla kirjutanud  naiste ühendused, naiste koostöövõrgustikud ja naisuuringute ning -koolitusega tegelevad organisatsioonid, taotleme ENÜ saamist European Women`s Lobby  riiklikuks  koordinaatoriks Eestis.

Riikliku koordinaatori missiooniks on edendada võrdsust naiste ja meeste vahel nii Eestis kui Euroopas ning toetada Euroopa Liidu  poliitilisi otsuseid, mille eesmärgiks on naiste inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse tugevdamine.

Meie, alla kirjutanud naiste ühendused, naiste koostöövõrgustikud ja naisuuringute ning –koolitusega tegelevad organisatsioonid, järgime EWL  põhikirjalisi eesmärke ning EWL  poliitilisi  avaldusi ja ühisdeklaratsioone vastavalt Peaassamblee otsustele.

Eesti riikliku koordinaatori ülesandeks on: 

–  kindlustada Eesti naiste ühenduste, naiste koostöövõrgustike ja naisuuringute ning 

-koolitusega tegelevate organisatsioonide osalus EWL  töös läbi  liikmete valimise Peaassambleele ning EWL Juhatusse;

–   koordineerida Eesti naisteühenduste, naiste koostöövõrgustike ja naisuuringute ning -koolitusega tegelevate organisatsioonide tegevust vastavuses EWL  tegevusega.

ENÜ kui EWL riiklik koordinaator tegutseb demokraatlikult, avatult ning läbipaistvalt, kindlustades korrektse selgitamise protseduuri, infostrateegia  ning samuti  sisemised  demokraatlikud  protseduurid EWL  Peaassamblee ja EWL Juhatuse esindajate valimisel.

ENÜ kui EWL  riiklik koordinaator  võtab  vastu kõigi liituda soovijate avaldused, kes järgivad  ülalmainitud  eesmärke ja põhimõtteid ning ühinevad ENÜ koostööleppega.

Meie, ENÜ koostööleppele alla kirjutanud naiste ühendused, naiste koostöövõrgustikud ja naisuuringute ning –koolitusega tegelevad organisatsioonid, nõustume, et meie poolt kindlaks tähtajaks avalikult valitud üks juriidilise isikuna tegutsev organisatsioon on täitevorganisatsiooniks riikliku  koordinaatori tegevuse käivitamise faasis selgitustöö koordineerimisel, ümarlaua koosolekute korraldamisel, kampaaniate ja poliitiliste diskussioonide koordineerimisel ning EWL Juhatuse liikmete ning EWL  Peaassamblee delegaatide valimiste korraldamisel, samuti  mistahes muude praktiliste või finantsprotsesside juures.

16.08.2003

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud