ENÜ tegevus

2008. aastal alustas Eesti Naisteühenduste Ümarlaud tegevust soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte integreerimiseks Eesti haridusellu.

Samal aastal valmisid koostöös Eesti Lasteadnike Liiduga soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades.

2009. aastal andsime välja välja käsiraamatu haridustöötajatele Vabaks vanadest mõttemallidest. Juhiseid soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks lasteaedades ja koolides.

Aastatel 2010- 2012 viisime ellu kaks Euroopa Sotsiaalfonid projekti koostöös Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudiga.

Projekti “Ärka, märka, tegutse-õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas” raames toimus 13 koolitust Harjumaa ja Tallinna, Ida-Virumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa,Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa haridustöötajatele ning õppereis Rootsi, kus osalesid eelnimetatud maakondade haridustöötajad ja Talllinna Ülikooli teadlased. Samuti toimus rahvusvaheline konverents, mille etteakandeid saata vaadata veebis. Projekti käigus valmis käsiraamat  soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös 

Projekti “Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks” raames viisime läbi 200 õpetaja küsitluse ja süvaintervjuud, mille kokkuvõttena valmis artiklikogumik . Samuti valmis projekti käigus soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste ja hoiakute auditi soovituslik metoodika. Projekti lõpus toimus Tallinna Ülikoolis projekti tulemusi tutvustav seminar.

 2013. aastal valmis Hasartmängumaksu Nõugkogu toetatud projekti raames käsiraamat õpetajatele soolise võrdõiguslikkuse teema käsitlemiseks põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tundides.

Aastatel 2014-2015 viisime ellu projekti SIHT- Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse, mida rahastatakse Norra finantsmehhanismi 2010-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist.

Projekti SIHT raames valmis portaal Haridus ja sugu.

Aastatel 2019-2022 viime ellu projekti “Fair Play at Schools

https://www.haridusjasugu.ee/about/Projekti “Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” raames täiendasime portaali Haridus ja sugu

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud