Teine vahearuanne

Projekti „Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” tegevuste kokkuvõte juuli-detsember 2020

1.Soolise võrdõiguslikkuse alane huvikaitsetegevus

, sh soolise võrdõiguslikkuse aspekti ja eesmärke käsitlevate arvamuste andmine riiklike arengukavade ja olulisemate seaduseelnõude ettevalmistusprotsessis. Ettepanekute esitamine maakondliku ja kohaliku tasandi poliitikadokumentidesse ning 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisplatvormidesse.

COVID19 mõjutas 2020. aastal oluliselt kogu ENÜ huvikaitsetegevuse korraldust, takistades tavapäraste ürituste organiseerimist  Kui augustis õnnestus korraldada meie suvekool  traditsioonilises vormis ja kohtuda silmast silma, siis 25. novembriks planeeritud suure konverentsi ja  enamiku sügisesse ja talve algusesse kavandatud liikmesorganisatsioonide üritustest olime sunnitud ära jätma või korraldama need veebis.

24.-25. augustil toimunud ENÜ suvekooli esimesel päeval tutvustas Kadri Soo sotsioloogiliste uuringute korraldamise üldpõhimõtteid, seejärel toimusid fookusrühma arutelud maanaiste olukorrast.Õhtupoolikul kuulasime koolipsühholoogi ja pereterapeudi Karmen Maikalu ettekannet perekonna ja kooli kokkupuutepunktidest ja kohtusime haridus-ja teadusminister Mailis Repsiga. Teisel päeval tutvustas rahvastikuminister Riina Solman oma vastutusvaldkonna arenguid. Toimus arutelu Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava programmi Kestlik Eesti teemadel ja ideekorje tegevuste kavandamiseks.

Otsustasime pöörduda valitsuse poole ettepanekuga sätestada rahvastiku- ja perepoliitika eraldiseisva vastutusvaldkonnana Vabariigi Valitsuse seaduses, et tagada nende valdkondade jätkusuutlik areng.  Teise päeva lõpus andis Riina Kütt analüütilise ülevaate EWL viimase aja strateegilistest dokumentidest. Suvekoolis osales 39 inimest.

Päevakajalisena arutasime vägivallaennetuse tunnustusauhinna andmist Mikk Pärnitsale, kes on aastaid silma paistnud järjepidevate räigete veebirünnakutega endast erineval arvamusel olevate isikute, eelkõige vanemaealiste inimeste ja naiste vastu. ENÜ liikmete arvates muutis selline valik kogu vägivallaennetajate tunnustuse farsiks. Et justiitsminister taganes esialgsest otsusest, auhinna üle andnud president aga ei võtnud avalikult mingit seisukohta, pöördusime ENÜ poolt kirjaga presidendi poole ja küsisime tema arvamust.

2020. aasta teises pooles tegelesime aktiivselt pereelu puudutavate seadusandlusega.

Juuli alguses arutati ENÜle Justiitsministeeriumi poolt arvamuse avaldamiseks saadetud  suhtlusõigust puudutavaid Perekonnaseduse jt seaduste muudatusettepanekuid Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Raplamaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa  maakondlike ümarlaudade veebikoosolekutel. 14. juulil saatsime ENÜ võrgustikule tutvumiseks välja vägivallavastase ja perede töörühma poolt  koostatud ning maakondlike arutelude käigus läbi arutatud seisukohad  eelnõus kirjeldatud muudatusettepanekuste kohta. 

Oma toetuse neile seisukohtadele andsid kokku 26 liikmesorganisatsiooni esindajad.  Arvmamusele kirjutasid  alla Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, SAVE ja MTÜ Üksikvanema Heaks esindajad, kellele eelnõu oli samuti kooskõlastamiseks saadetud. Ühise arvamuse saatsime Justiitsministeeriumile ära 12. augustil.

Alates 2020. aasta suvest kaasas Siseministeerium mitmed ENÜ perede ja vägivallavastase töörühma liikmed riikliku perelepituse teenuse loomise töörühma.  Osalesime augustist novembrini  aktiivselt tööörühma kõigil veebikoosolekutel.  Jõudsime  Eesti Lepitajate Ühinguga  üksmeelele, et  tavapärane perelepitus ei sobi  kasutamiseks perevägivalla juhtumitel ja vaja oleks välja arendada  eriteenus, mis oleks piisavalt turvaline perevägivalla ohvritele ja nende lastele. Selle eriteenuse kasutamine peaks olema vabatahtlik, kuid riiklik tugisüsteem kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks peaks olema kättesaadav kõigile. Novembris ja detsembris töötasime  omalt poolt  teenusedisaini meetodit kasutades välja perelepituse eriteenuse kirjeldust, mis oleks piisavalt turvaline ja rakendamiseks ka perevägivalla juhtudel.

16. detsembril saatis Siseministeerium töörühma liikmetele mitteametlikuks kommenteerimiseks laiali perelepituse seaduse projekti koos selle juurde kuuluvate teiste õigusaktide eelnõudega.  Detsembrikuus  tegelesime neisse dokumentidesse muudatusettepanekute koostamisega, mille saatsime ära jaanuari alguses.

9. novembril saatis Justiitsministeerium ENÜle arvamuse avaldamiseks elatise suurust käsitleva Perekonnaseaduse  jt seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille edastasime kohe liikmesorganisatsioonidele.  ENÜ perede ja vägivallavastase töörühma koostöös valmisid meie seisukohad, mis detsembri alguses liikmesorganisatsioonidele tutvumiseks ja täiendamiseks välja saadeti.  Tähtaegselt toetasid ettepanekuid 23  liikmesorganisatsiooni esindajad. Muuhulgas käsitleti elatise teemat detsembri alguses toimunud maakondlike ümarlaudade  veebikoosolekutel Hiiumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Raplamaal, Valgamaal, viljandimaal ja Võrumaal. 12. detsembril saatsime ENÜ arvamuse Justiitsministeeriumile ära.

Aktiivselt panustasime ka Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostamisse. Lisaks suvekoolis toimunud ideekorjele andsid meie esindajad ENÜ poolse sisendit ka 15. septembril toimunud arengukava seminaril. Oktoobri alguses saatsime arengukava programme tutvustavad materjalid tutvumiseks liikmesorganisatsioonidele ja küsisime neilt kinnitust meie poolt aruteluseminaril avaldatud seisukohtadele.

Detsembri keskel saatis Siseministeerium ENÜle arvamuse avaldamiseks arengukava eelnõu koos lisadega 1 2 3 4. Edastasime need dokumendid liikmesorganisatsioonidele ja korraldasime arengukava arutelu 29. detsembril toimunud veebikoosolekul, kus osalesid 26 liikmesorganisatsiooni esindajad, kokku 39 inimest. Arengukava ja eeskätt programmi Kestlik Eesti, samuti maailma üldisemaid demograafilisi arenguid tutvustas Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakonna juhataja Lea Danilson-Järg.  Jaanuaris saatsime ENÜ tähelepanekud ja soovitused arengukava kohta Siseministeeriumile ära.

29. detsembril toimunud volitatud esindajate veebikoosolekul käsitlesime veel vihakõne teemat. Seda, mis on vaenukõne, kas ja kuidas selle eest peaks karistama tutvustas jurist Merle Albrant. Samuti tegime kokkuvõtteid lõppeva aasta tegevustest ja uue aasta plaanidest.

II poolaasta olulisematest tegevustest tuleb märkida veel 25. novembril Valge Lindi auhinna omistamine psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabelile psühholooglise vägivalla teema tasakaaluka ja asjatundliku avamise ning vaimse tervise temaatika järjepideva käsitlemise eest meedias.

Samuti väärib märkimist ENÜ ühinemine üleskutsega peatada Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi algatatud surrogaatemaduse rahvusvahelise regulatsiooni eelnõu

Väg aktiivselt tegutsesid teisel poolaastal nii ENÜ perede töörühm, vägivallavastane töörühm, maanaiste töörühm, hariduse töörühm  kui seadusandluse töörühm.

ENÜ eestseisus on EWL võrgustiku kaudu pidevalt hoidnud ennast kursis Euroopa ja maailma tasandil toimuvaga, oleme andnud omapoolset sisendit Eesti olukorrast.

Huvikaitsetegevuse kulud:

Ekspertide töötasu (brutotasu 30 eur tund), kokku  eur 802,80 eur

Maakondlike naisteühenduste ümarlaudade koordinaatorite tasu 9 inimest, üleriigilise liikmeskonnaga organisatsioonide hivikaitsetöö koordinaatorite tasu 9 organisatsiooni, kokku 9834,30 eur.

ENÜ suvekooli ja liikmesorganisatsioonide ürituste korraldamise kulud (majutus, toitlustus, sõidukulud, esinemistasud) kokku 2015,72 eur

Kokku kulud  12652,82

Omapanus:

Vabatahtlik töö eelnõudega tutvumisel ja arvamuste andmisel 350 tundi, kokku 3500 eur

2.Teavitusürituste ja arutelude korraldamine KOV juhtidele

Soolise võrdõiguslikkuse alaste temaatiliste töötubade läbiviimine ELVL korraldatavate Linnade ja Valdade Päevade raames 2020. ja 2021. aastal

Planeeritud aeg: 2020. märtsis, 2021. aasta kevadel.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus

Käesoleval aastal jäi üritus COVID19 piirangute tõttu ära.

Seoses projekti eelarve ja tegevuskava muutmisega pikeneb projekti elluviimise periood 2022. aasta märtsi lõpuni, seega et loodetavasti saame samal üritusel osaleda nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal.

Kulusid aruandeperioodil ei olnud.

3. Teavitusürituste ja arutelude korraldamine tööandjatele

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele organisatsiooni ja ettevõtte tasandi sooaspekti käsitlevate arutelude/ümarlaudade korraldamine.

Planeeritud aeg: aprill 2020, aprill 2021         

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus

Seoses COVID19  piirangute ja projekti eelarve muudatustega lükkuvad arutelud  järgmisesse aastasse.

Kulusid aruandeperioodil ei olnud.

4. Teavitustegevuste korraldamine haridustöötajatele

Koolituste korraldamine lasteaiaõpetajatele sooaspekti arvestamiseks õppe- ja kasvatustegevuses, kokku 3 korda.

Vastutaja: Eesti Lasteaednike Liit

Koolitustel jagame lasteaiaõpetajatele nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi, kuidas igapäevatöös vältida piiravate soostereotüüpide taastootmist ja avardada nii tüdrukute kui poiste valikuvõimalusi. Koolitused on kavas korraldada väiksemates maakondades, kus vastavad koolitused on korraldatud väga ammu või kus neid pole üldse toimunud.

Planeeritud aeg: aprill 2020, aprill ja oktoober 2021

Seoses COVID19  piirangute ja projekti eelarve muudatustega lükkuvad kõik koolitused 2021. ja 2022. aastasse.

Kulusid aruandeperioodil ei olnud.

Alus- ja põhihariduse õpetajatele õppematerjali koostamine sooteadliku lähenemisviisi omandamiseks, sh. pöörates tähelepanu variõppekava protsessidele ja tegevustele, mis taastoodavad piiravaid negatiivseid soostereotüüpe.

Materjale koostame koos Norra ja Tšehhi ekspertidega, kellega teeme koostööd Erasmus+ programmi projekti “Fair Play at Schools” raames.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus    

Planeeritud aeg: jaanuar- detsember 2020


Seoses COVID19  piirangutega pikendati koostööprojekti elluviimise perioodi ja õppematerjalid  valmivad 2022. aasta keskpaigaks. Sellest tingituna on õppematerjalide koostamine alles käimas, toimunud on pidevad online koosolekud projekti partneritega.

Õppematerjalide koostamise kulud 2663,68 eur (koostajate töötasud)

Omapanus projektist Fair Play at Scools

5. Väiksemahuliste uuringute ja analüüside läbiviimine

Uuring maapiirkondade naiste olukorra kaardistamiseks ja ettepanekute väljatöötamiseks sihtgrupi olukorra parandamiseks.

Maanaiste uuringus on kavas küsitleda vähemalt 700 maapiirkonnas elavat naist üle Eesti, kasutades nii ankeetküsitlust kui viies läbi fookusgrupi intervjuud maakondlike naiste ümarlaudade baasil. Uuringut juhib Kadri Soo, küsitluse tehnilise toe tagab Tartu Ülikool. Küsitlejatena kaasame  ENÜsse kuuluvate organisatsioonide liikmeid, keda eelnevalt instrueeritakse.

Planeeritud aeg: jaanuar- detsember 2020

Eriolukorra tõttu ei olnud uuringut esialgselt kavandatud ajagraafiku alusel võimalik ellu viia, tegevused peatusid alates aprillist. Seoses suvel toimunud muudatusega projekti eelarves lükkasime küsitluse alguse edasi 2021. aastasse.

Siiski korraldasime  ENÜ suvekoolis uuringu küsimustiku testimise jaoks vajalikud fookusrühma intervjuud ja alates oktoobrist oleme uuesti aktiivselt tegelenud uuringu ettevalmistamisega. Oleme piloteerinud uuringu küsimustikku maakondades. Oleme ette näinud võimalikult erinevad võimalused küsimustikule vastamiseks, arvestades COVID 19 tulenevaid piiranguid. 

Oleme enamikus maakondades leidnud küsitluse läbiviijad ja koostanud küsitletavate nimekirjad. Küsimustik on sisestatud veebiplatvormile ja valmis testimiseks ning seejärel kasutamiseks alates jaanuari lõpust.

Kulud aruandeperioodil:

Uuringu juhi töötasu, 3 kuud, brutotasu 336,50, kokku 1350,72 eur

6. Artiklite ja ekspertintervjuude kirjutamine ja avaldamise korraldamine traditsioonilises ning sotsiaalmeedias

Vastutaja: MTÜ Eesti Naistoimetajad

Aeg: jaanuar 2020-detsember 2021

Eesmärgiks positiivsete eluliste näidete varal tutvustada soolise võrdõiguslikkuse edendamise häid kogemusi ja praktikat Eestis ning välismaal ja näidata meie edusamme (aga ka väljakutseid) võrdluses teiste maailma riikidega, et ületada ühiskonnas laialt levinud võõristust ja vastumeelsust teema suhtes.

Seoses eelarve muudatustega lükkus artiklite avaldamine 2021. ja 2022. aastasse.

Kulusid aruandeperioodil ei olnud.

ENÜ veebilehe www.enu.ee tehniline ja sisuline kaasajastamine ning seal soolise võrdõiguslikkuse alaste materjalide avaldamine.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus

Planeeritud aeg: jaanuar-detsember 2020

Aruandeperioodil toimus sisutekstide loomine, toimetamine ja sisestamine.

Kulud aruandeperioodil: 521,82 eur (töötasu)

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud