Eesti maanaiste eluolu uuring. Sissejuhatus

Statistikaameti andmetel elas 2021. aastal Eesti maapiirkondades umbes 168 000 naist, mis on 28% kõigist naistest. Paraku on see osakaal aastatega järjest vähenenud (nooremate) naiste linna või mõnda teise riiki kolimise tõttu. Paljusid Eesti maapiirkondi iseloomustab kahanev rahvastik, üksikute eakate naiste ülekaal ning pruutide põud. Naiste lahkumist maalt forsseerib külakaupluste ja koolide, raamatukogude ja perearstikabinettide sulgemine. Selline areng ei räägi aga maaelu jätkusuutlikkuse poolt.

Eesti maanaiste eluolu uuring on ajendatud rahvastiku probleemidest maal, kuid peamiselt CEDAW konventsioonist naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta[1], millega Eesti on ühinenud. Konventsioon pöörab eraldi tähelepanu maanaistele, kes maal elamise tõttu võivad erinevate raskustega kokku puutuda (artikkel 14). Dokumendiga ühinenud riigid peavad tagama maanaiste õigused saada nii formaalset kui mitteformaalset haridust ning erinevaid teenuseid, sh näiteks meditsiini, transpordi- ja sideteenused. Samuti tuleb osalisriikidel tagada nõuetekohased elamistingimused. Tõstatub küsimus, kuivõrd Eesti riik ja maalised omavalitsused konventsiooni põhimõtteid arvestavad maaelu arendamisel.

Elukeskkond, mis on turvaline ja arvestav, pakub piisavalt töö- ja haridusvõimalusi ning kus olulised teenused on kättesaadavad, toetab elanike heaolu, (vaimset) tervist ja sidusust. Selline piirkond on atraktiivne nii olijatele kui ka tulijatele. Käesolev raport annab ülevaate, millised on Eestis maal elavate naiste arvamused oma elutingimuste ja heaolu kohta ning heidab valgust CEDAW konventsiooni sätete realiseerumisest praktikas.

Järgnevalt tänan maanaiste uuringu idee autorit ja korraldamise eestvedajat Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtastuse juhatajat Eha Reitelmanni, ENÜ maakondlike naisteühenduste ümarlaudade koordinaatoreid ja aktiivseid liikmeid küsitlustöö läbiviimise eest ning kõiki uuringus osalenud naisi.


[1]CEDAW konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/23988.

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud