Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole

Aastatel 2020-2021 oleme Sotsiaalministeeriumi strateegilised partneid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel.

Projekti „Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” viivad ellu

ENÜ Sihtasutus

Eesti Maanaiste Ühendus

Eesti Lasteaednike Liit

MTÜ Eesti Naistoimetajad

Kavas on järgmised tegevused:

1.Soolise võrdõiguslikkuse alane huvikaitsetegevus

sh soolise võrdõiguslikkuse aspekti ja eesmärke käsitlevate arvamuste andmine riiklike arengukavade ja olulisemate seaduseelnõude ettevalmistusprotsessis. Ettepanekute esitamine maakondliku ja kohaliku tasandi poliitikadokumentidesse ning 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisplatvormidesse.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus

Arvamuste kujundamisse kaasatakse kõik projekti partnerorganisatsiooni-: Eesti Maanaiste Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Naiste Varjupaikade Liit ja MTÜ Eesti Naistoimetajad.

Arvamuste kujundamise laiapõhjalisse protsessi kaasame lisaks projektipartneritele kõik Eesti Naisteühenduste Ümarlaua koostööleppega liitunud organisatsioonid.

Kaasatud on ka ENÜ soolise võrdõiguslikkuse eksperdid ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ning Tallinna Ülikooli teadlased, et tagada arvamuste kujundamise teadmispõhisus.

Huvikaitsetegevus toimub jooksvalt kogu projektiperioodi vältel, KOVide suunalise tegevuse raskuspunkt langeb siiski 2021. aastasse.

2.Teavitusürituste ja arutelude korraldamine KOV juhtidele

Teabepäevade korraldamine 8 piirkonnas SVÕ probleemide teadvustamiseks ja soolõime võimaluste tutvustamiseks KOV tasandil (sihtgrupp: valla- ja linnavalitsuste liikmed, volikogude liikmed, volikogude komisjonide liikmed, Tallinnas linnaosade halduskogude liikmed).

Vastutaja: Eesti Maanaiste Ühendus koos ENÜ SA-ga

Teabepäevade eesmärgiks on anda omavalitsusjuhtidele vajalikke teadmisi ja oskusi, aga samuti motiveerida neid oma igapäevtöös sooaspektiga senisest rohkem arvestama. Igal koolitusel on kaasatud ENÜ soolise võrdõiguslikkuse eksperdid ja TÜ teadlased.

Teabepäevadel kutsume osalema ka piirkonna naisorganisatsioonide esindajaid, kes saavad aruteludes osaleda ja anda vahetut sisendit nende liikmete jaoks kõige teravamate probleemide tõstatamise ja kohalikesse tingimustesse sobivate lahendusvariantide väljapakkumise näol.

Soolise võrdõiguslikkuse alaste temaatiliste töötubade läbiviimine ELVL korraldatavate Linnade ja Valdade Päevade raames 2020. ja 2021. aastal

Aeg: 2020. märtsis, 2021. aasta kevadel.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus

3. Teavitusürituste ja arutelude korraldamine tööandjatele

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele organisatsiooni ja ettevõtte tasandi sooaspekti käsitlevate arutelude/ümarlaudade korraldamine.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus

Arutelude käigus soovime arutada tööandjatega erinevaid praktilisi võimalusi, kuidas nad saavad oma ettevõttes soolise võrdõiguslikkuse edendamisele kaasa aidata, et täita soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud kohustusi.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt ettevõtjatele korraldatud seminaridel ja koolitustel soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustuse erinevate aspektidega seotud ettekannete tegemine vähemalt üks kord aastas.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus

Sihtgrupini jõudmiseks kasutame Kaubandus-Tööstuskoja abi, kes korraldab kord aastas ettevõtlusnädala raames oma liikmetele tasuta koolituspäevi, mille kavasse nad on lubanud järgmistel aastatel lülitada soolise võrdõiguslikkuse teema.

Häid praktikaid tutvustavate artiklite avaldamine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja väljaannetes

4. Teavitustegevuste korraldamine haridustöötajatele

Koolituste korraldamine lasteaiaõpetajatele sooaspekti arvestamiseks õppe- ja kasvatustegevuses, kokku 3 korda.

Vastutaja: Eesti Lasteaednike Liit

Koolitustel jagame lasteaiaõpetajatele nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi, kuidas igapäevatöös vältida piiravate soostereotüüpide taastootmist ja avardada nii tüdrukute kui poiste valikuvõimalusi. Koolitused on kavas korraldada väiksemates maakondades, kus vastavad koolitused on korraldatud väga ammu või kus neid pole üldse toimunud.

Alus- ja põhihariduse õpetajatele õppematerjali koostamine sooteadliku lähenemisviisi omandamiseks, sh. pöörates tähelepanu variõppekava protsessidele ja tegevustele, mis taastoodavad piiravaid negatiivseid soostereotüüpe.

Materjale koostame koos Norra ja Tšehhi ekspertidega, kellega teeme koostööd Erasmus+ programmi projekti “Fair Play at Schools” raames.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus       

Portaali „Haridus ja Sugu“ täiendamine ja laialdasem tutvustamine, kasutajakogemuse hindamine.

2016. aastal valminud portaali on vaja täiendada, lisades sinna viited vahepeal valminud uuringutele jm materjalidele, sh rahvusvahelistele.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus 

5. Väiksemahuliste uuringute ja analüüside läbiviimine

Uuring maapiirkondade naiste olukorra kaardistamiseks ja ettepanekute väljatöötamiseks sihtgrupi olukorra parandamiseks.

Maanaiste probleemide teadvustamiseks ja neile lahendusteede otsimiseks käivitas Eesti Naisteühenduste Ümarlaud 2019. a alguses maanaiste probleemidega tegeleva töörühma. Töörühm on juba toonud esialgselt välja mitmeid maanaiste igapäevaelu probleeme ja takistusi, nagu ligipääsu halvenemine riigi ja kohaliku omavalitsuste  teenustele; töökohtade kodust kaugemale liikumine; noorte maal elavate naiste raskused töö- ja pereelu ühitamisega transpordiprobleemide tõttu (teenuste, kooli, lasteaia kaugus);  50+vanuses naiste tihti soostereotüüpidel põhinev tõrjumine ja potentsiaali mittetäielik kasutamine tööturul.

Järgmise sammuna vajaksid probleemid põhjalikumat  kaardistamist ja analüüsi, mille põhjal saaks neile naiste endi nägemusi integreerivaid lahendusteid pakkuda. See aitaks tõsta naiste kaasatust, langetada sootundlikke otsuseid ning pakuks sisendit soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest lähtuvale poliitikakujundamisele nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil.

Maanaiste uuringus on kavas küsitleda vähemalt 700 maapiirkonnas elavat naist üle Eesti, kasutades nii ankeetküsitlust kui viies läbi fookusgrupi intervjuud maakondlike naiste ümarlaudade baasil. Uuringut juhib Kadri Soo, küsitluse tehnilise toe tagab Tartu Ülikool. Küsitlejatena kaasame  ENÜsse kuuluvate organisatsioonide liikmeid, keda eelnevalt instrueeritakse.

6. Artiklite ja ekspertintervjuude kirjutamine ja avaldamise korraldamine traditsioonilises ning sotsiaalmeedias

Vastutaja: MTÜ Eesti Naistoimetajad

Eesmärgiks positiivsete eluliste näidete varal tutvustada soolise võrdõiguslikkuse edendamise häid kogemusi ja praktikat Eestis ning välismaal ja näidata meie edusamme (aga ka väljakutseid) võrdluses teiste maailma riikidega, et ületada ühiskonnas laialt levinud võõristust ja vastumeelsust teema suhtes. Ühtlasi aitab see motiveerida aktiivsemaks tegutsemiseks ka neid, kes seaduse järgi on kohustatud soolist võrdõiguslikkust edendama.

Intervjueerijateks Eesti Naistoimetajate liikmed. Meediaväljaannetega suhtlemiseks kasutame agentuuri MediaMarketing Est OÜ abi.

ENÜ veebilehe www.enu.ee tehniline ja sisuline kaasajastamine ning seal soolise võrdõiguslikkuse alaste materjalide avaldamine.

Vastutaja: ENÜ Sihtasutus

PROJEKTI ARUANDED

Esimene vahearuanne

Teine vahearuanne

Kolmas vahearuanne

Neljas vahearuanne

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud