2021. aastal saatsime erinevatele riigiasutustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele järgmised kirjad ja pöördumised

5. jaanuaril saatis Sotsiaalministeerium Heaolu arengukava juhtkomiteele, kuhu kuulub ka ENÜ, arvamuse avaldamiseks uue Heaolu arengukava koostamise ettepaneku.

Koondasime ENÜ eestseisusega, kuhu kuuluvad lisaks eesistujale ja peasekretärile kõigi töörühmade juhid, töörühmade esialgsed tähelepanekud ja omapoolsed ettepanekud, mille saatsime tähtaegselt ehk 15. jaanuariks ministeeriumile ära.

4. märtsil saatis Sotsiaalministeerium ENÜle arvamuse avaldamiseks EL direktiivi eelnõu palkade läbipaistvuse suurendamiseks.

ENÜ vastuse, mis tugineb meie varasemate aastate jooksul kujundatud seisukohtadele, saatsime ära 18.märtsil.

Aprillis vastasime Justiitsministeeriumi seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise vajadust käsitlevatele küsimustele.

Aprillis vastasime Sotsiaalministeeriumile naistevastase ja perevägivalla teemalise konsultatsiooni küsimustikule.

Aprillis vastasime ENÜ poolt Euroopa Komisjoni  vihakõne ja vihakuritegude ühetaolise kriminaliseerimise vajadust käsitlevale küsimustikule ning mais naistevastase ja perevägivalla teemalise avaliku konsultatsiooni küsimustikule.

Maikuus tutvusime Justiitsministeeriumi poolt saadetud elatist puudutava Perekonnaseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõuga ja esitasime ENÜ seisukohad.

Samuti esitasime Justiitsministeeriumile ENÜ seisukohad seksuaalse enesemääramise eapiiri puudutava Karistusseadustiku ja Perekonnaseaduse muutmise eelnõu kohta.

Maikuus esitasime Justiitsministeeriumile veel ka ENÜ seisukohad ja ettepanekud Vägivalla Ennetamise Kokkuleppe 2021-2025 kohta.

Sotsiaalministeeriumile esitasime maikuus ENÜ seisukohad Perelepitusseaduse ja selle lisade kohta.

Juunis saatsime Sotsiaalministeeriumile Heaolu arengukava koostamise protsessis vastused laste ja perede heaolu käsitlevale küsimustikule.

Novembris esitasime Riigikogu õiguskomisjonile ENÜ ja ENVL ühise arvamuse Perelepitusseaduse eelnõu kohta.

Novembris saatsime valitsusele pöördumise seoses vajadusega luua vaktsiinikahjude hüvitamise fond.

Detsembris saatsime Sotsiaalministeeriumile ettepanekud Healolu arengukava mustandversiooni kohta.

2020. aastal saatsime erinevatele riigiasutustele järgmised kirjad ja pöördumised

4. mail saatsime Sotsiaalministeeriumile ENÜ esialgsed seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni palkade läbipaistvuse suurendamise meetmetest, lähtudes juba 2018. ja 2019. aastal soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatuste ümber toimunud debati  käigus kujundatud  ja  esitatud  arvamustest.  

Põhjalikumad seisukohad kujundasid meie soolise võrdõiguslikkuse eksperdid, need saatsime Sotsiaalministeeriumile ära 6. mail.

16. juunil saatsime Riigikogu sotsiaalkomisjonile ENÜ arvamuse Perehüvitiste seaduses kavandatud muudatuste kohta

12. augustil saatsime Justiitsministeeriumile ENÜ seisukohad Perekonnaseaduses jt seadustes kavandatud suhtlusõigusega seotud muudatuste osas.

26. augustil saatsime ENÜ pöördumise president Kersti Kaljulaidile seoses vägivallaennetuse auhinna andmisega Mikk Pärnitsale

26. augustil saatsime peaminisrile ja valitsuse liikmetele ENÜ pöördumise ettepanekutega perepoliitika ja rahvastikupoliitika sätestamiseks eraldi vastutusvaldkondadena Vabariigi Valitsuse seaduses ja Hasartmängumaksu seaduse muutmiseks, et luua õigusselgus MTÜde rahastuses.

12. detsembril saatsime Justiitsministeeriumile ENÜ seisukohad Perekonnaseaduses jt seadustes kavandatud elatisega seotud muudatuste osas.

Valmistasime ette ENÜ seisukohad Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava osas, mille saatsime ära 2021. aasta jaanuaris.

ENÜ kirjad ja pöördumised 2019

7. veebruaril saatsime Riigikogu põhiseaduskomisjonile täiendava arvamuse soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta.

8. märtsil saatsime kirja soolise võrdõiguslikkuse teema eest vastutavale  tervise- ja tööminister Riina Sikkutile jt ministritele, soovides saada selgust, kas ENÜsse koondunud naisorganisatsioonide arvamused ja ettepanekud pakuvad edaspidi riigile huvi või mitte.

12. juunil saatsime Justiitsministeeriumile ENÜ arvamuse suhtlusõiguse VTK kohta

15. juulil saatsime Siseministeeriumile ENÜ arvamuse nimeseaduse eelnõu kohta

22. augustil saatsime koos partnerorgainsatsioonidega koalitsioonierakondade esimeestele pöördumise seoses laste ja peredega tegelevate organisatsioonide rahastuse ebakindlusega.

11. septembril saatsime koos partnerorgainsatsioonidega kirja asjaomastele ministritele järgmistel aastatel riigieelarvest eri huvigruppide toetamise küsimuses.

12. novembril saatsime rahandusminister Martin Helmele ENÜ arvamuse kogumispensionide süsteemi muudatuste kohta.

ENÜ kirjad ja pöördumised 2018

25. aprillil saatsime Sotsiaalministeeriumile oma arvamuse soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

22. mail saatsime Justiitsministeeriumile pöördumise seoses soolise võrdõiguslikkuse seaduses kavandatud muudatustega

22. mail saatsime Justiitsministeeriumile pöördumise seoses võrdse kohtlemise seaduses kavandatud muudatustega

1. juunil saatsime Justiitsministeeriumile ENÜ ja ENVL ühisettepanekud Vägivalla Ennetamise Strateegia rakenduskava täiendamiseks

10. oktoobril saatsime Riigikogu põhiseaduskomisjonile ENÜ ettepanekud soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud