Internetikasutus

Valdav enamik vastajatest (94%) kasutab suuremal või vähemal määral internetti. Peamiselt kasutatakse internetti kodus laua- või sülearvutis (93%; joonis 10) ja/või nutitelefonis (77%). Iga teine internetti kasutav vastaja kasutab seda tööl või õppeasutuses, vähesed aga raamatukogus või avalikus infopunktis. Väga üksikud uuringus osalenud naised kasutasid internetti päevakeskuses, lapse ja naabrite juures.

Joonis 10. Kohad, kus kasutatakse internetti (%, internetti kasutavad vastajad)

Küsitlusele eelnenud kolme kuu jooksul kasutati internetti valdavalt suhtlemiseks, uudiste lugemiseks ja erinevate teenuste kasutamiseks (95-98%, joonis 11). Enam kui pool vastajatest kasutas internetti töötamise või õppimise eesmärgil.

Joonis 11. Viimase kolme kuu jooksul interneti kasutamise põhjused (%, internetti kasutavad vastajad)

Uuringus paluti maal elavatel naistel hinnata enda rahulolu internetiühendusega kodus. Selgus, et 44% kodus internetti kastutavatest vastajatest oli koduse netiühendusega väga rahul. Enam-vähem oli rahul 42% ning täiesti rahulolematuid oli 14%. Rahuloluhinnangud varieerusid maakonniti palju. Tabelist 25 nähtub, et internetiühendusega väga rahul vastajaid oli enam Lääne-Virumaal, Tartumaal ja Harjumaal (umbes 64%). Ida-Viru-, Järva-, Rapla- ja Hiiumaa vastajatest oli täiesti rahuolevaid umbes kolmandik. Võru- ja Läänemaa maanaised olid internetiühenduse suhtes aga kõige kriitilisemad.

Tabel 25. Rahulolu internetiühendusega kodusmaakondade lõikes(%, vastajad, kes kasutavad internetti kodus)

Väga rahulEnam-vähem rahul/ ei ole rahul
%N%N
Lääne-Virumaa64,76435,335
Tartumaa63,76936,339
Harjumaa63,512736,573
Viljandimaa38,44361,669
Ida-Virumaa37,83162,251
Järvamaa35,31764,731
Raplamaa34,72865,352
Hiiumaa32,31067,720
Jõgevamaa28,32071,751
Valgamaa25,11074,931
Võrumaa13,81086,264
Läänemaa11,2388,825

587 inimest kommenteeris oma rahuloluhinnangut koduse internetiühenduse kohta. Järgnevalt on selgitused liigitatud selle järgi, kui rahul vastaja oli. Netiühendusega väga rahul uuritavad märkisid enim (62% kommentaare kirjutanutest, kes on internetiühendusega rahul), et internet on nende (pere) vajadusi arvestades piisavalt kiire ja paraja mahuga (tabel 26). Umbes viiendik mainis, et neil ei ole interneti kasutamisel probleeme ja kvaliteedi üle ei nurise. Allpool on esitatud mõned tsitaadid.

„Vaatamata sellele, et meil paljud on kodukontorites ja lapsed koduõppel toimub see tõrgeteta.“

„On mugav ja kiire teha ülekandeid ja lugeda uudiseid, ei ole vajadust tellida ajalehti.“

„Omavalitsus paigaldas internetikaabli 2 aastat tagasi klientidele mõistliku omaosalusega, internetiühenduse kvaliteet väga hea.“

„Väga rahul“ rühma kommentaare lugedes ilmneb, et rahulolu põhjuseks on kaabli kaudu toimiv internetiühendus, mis on piisavalt kiire, et võimaldada pereliikmetel teha kodus tööd ja õppida. Mõned naised lisasid, et olukord on varasemaga võrreldes muutunud palju paremaks. Muutuse põhjuseks on kas teenusepakkuja vahetus, omavalitsuse poolt internetikaabli paigaldus vm. Vastustest nähtub, et ühenduse kvaliteet sõltub elukoha paiknemisest mobiilimastide suhtes. Kui need on piisavalt lähedal, siis internetiühendus reeglina toimib. Kui aga elatakse mastist kaugemal, orus või metsas, siis internetilevi on heitlik, nagu ilmnes (osalist) rahulolematust väljendanud vastajate kommentaaridest.

Tabel 26. Koduse internetiühendusega väga rahul vastajate selgitused

%N
(Vastaja vajaduste jaoks) piisavalt kiire ja piisava mahuga ühendus62,499
Hea kvaliteet, probleeme pole21,634
(Valgus)kaabliga hea ühendus9,114
Mobiilsideteenus töötab piirkonnas hästi, mast on kodule lähedal7,312
Varem oli probleeme, praegu palju parem4,37
Vastaja ja ta pereliikmed on teinud piisavalt, et oleks kiire internetiühendus3,76
Kohalik omavalitsus või keegi teine on teinud piisavalt, et tagada kiire ühendus2,23
Teenus on kallis0,61

Koduse internetiühendusega enam-vähem rahul uuritavate kommentaaridest selgub, et neile teeb enim muret internetilevi ebaühtlane kvaliteet ja aeglane kiirus (tabel 27). Vastustest nähtub, et probleemid tulenevad kodus töötamise ja õppimise tõttu suurenenud netikasutusest, millele olemasolev andmemaht ja kiirus ei vasta. Lisaks ei peeta õhu kaudu levivat internetti väga töökindlaks, sest tugeva tuule tõttu võivad esineda ühenduses katkestused. Mõnel uuritaval on olnud probleeme ka mobiilsideleviga, mistõttu on helistamine raskendatud.

„Vastavalt teenusepakkuja poolt õhu kaudu leviv internet ei pruugi alati ideaalselt toimida, nt ilmastiku tõttu – tugev tuul näiteks.“

„Selle koha peal, kus elan on leviprobleemid, isegi et helistada pean minema õue või siis akna all rääkima, muidu katkeb ja hakib.“

„On aeglasevõitu, aga maal ei ole kombeks pipardada. Kaablid veeti juba mitu aastat tagasi, aga viimased 300 meetrit on ületamatud.“

„Kasutame maksimaalset võimekust, mida üle õhu saab. Kahjuks see ei vasta enam kodukontori ja distantsõppe tingimustes meie pere vajadustele.“

Tabel  27. Koduse internetiühendusega enam-vähem rahul vastajate selgitused

%N
Levi hangub, hakib, kaob aeg-ajalt50,798
Ühendus on aeglane, kiirus võiks olla parem42,783
Teenus on kallis7,014
Internetiühendus õhu kaudu5,210
Teenusepakkuja probleemid, mahust ei piisa3,36
Varem oli probleeme, praegu palju parem3,26
Hea kvaliteet, probleeme pole2,85
(Vastaja vajaduste jaoks) piisavalt kiire ja piisava mahuga internetiühendus1,53
Puudub püsiühendus1,53

Mitme uuritava sõnul on teenus nende jaoks kallis või ei ole internetiühenduse kvaliteedi ja hinna suhe paigas. Kalliks peeti ka parema sidepaketi soetamist või kaabliga kiire internetiühendusega liitumist. Samas kirjutas mõni siia rühma kuuluv vastaja kommentaari, et tema jaoks on internetikiirus piisav ja kvaliteet hea.

Telia hakib ja viskab pidevalt ruuterist interneti välja. Hinna ja kvaliteedi suhe on täiesti paigast ära.“

„Maapiirkonnas on levi veidi kehva, aga hind on sama kallis kui linnas.“

„Mahtu jääb väheks, sest kohaliku masti maht on lahja.“

Koduse internetiühendusega mitte rahul vastajate kommentaarid sarnanesid kohati enam-vähem rahul vastajate arvamustega, peamiseks erinevuseks oli sõna „väga“ kasutamine, millega rahulolematud uuritavad rõhutasid probleemide tõsidust. Enim märgitud probleemiks oli halb internetiühendus, mis aeg-ajalt hangub, hakib või kaob sootuks (64%, tabel 28). Üsna kriitilised oldi ka ühenduse kiiruse suhtes, mistõttu on takistatud kaugtöö või koolitundide tegemine kodus. Sellesse rühma kuuluvaid vastajaid morjendas ka internetiühendus õhu kaudu, mida ei peetud piisavalt kvaliteetseks. Kommentaaridest nähtus, et oodatakse paremat lahendust kas teenusepakkujatelt või kaabliga interneti paigaldamist. Ühe probleemina nimetati ka kodukanti paigutatud paipäikesepaneelide välju, mis aeglustavad internetikiirust.

Tabel  28. Koduse internetiühendusega rahulolematute vastajate selgitused

%N
Levi hangub, hakib, kaob aeg-ajalt64,371
Ühendus on (väga) aeglane35,740
Teenus on kallis10,912
Teenusepakkuja probleemid, mahust ei piisa9,911
Internetiühendus õhu kaudu4,95
Puudub püsiühendus1,82

„Mitte ükski teenusepakkuja ei levi piisavalt. Tohutu murekoht. Ise masti püstitada ei jõua.“

„Levi ja kvaliteet tõeliselt halb, talvel veel kuidagi, aga kui puud lehtes, peaaegu olematu.“

„Peres on 5 inimest ja distantsõppe ajal ja kaugtöö ajal, kui kogu pere kodus, on võimatu, et kõik teevad samal ajal internetis tööd. Koguaeg peab keegi loobuma ja kompromisse tegema.“

„Õhtuti kasutuse suurenemisega on ühendus kehv, telefoni ruuterina kasutades kaob/katkeb ühendus päris tihti. Ei jõua mingeid mahukamaid asju üles laadida, hangub.“

„Väga palju päikesepaneele meie külas ja lähedastes külades, mis võtab kiiruse maha. Eriti õhtutundidel, kui palju kasutajaid, on väga aeglane. Operaatorid ei oska leida muud lahendust, kui ootame lairiba …“

Inimestelt, kes ei kasutanud internetti, paluti märkida mittekasutamise põhjus. Enamasti oli siin tegemist eakate inimestega (70–79-aastased), kes ei vajanud internetti või ei tundnud selle vastu huvi (84%; tabel 29). Paljudel neist puudus arvuti või nutiseade ning oskus seda kasutada. Kümnel internetti mittekasutaval vastajal ei olnud kodus internetiühendust.

Tabel 29. Interneti mittekasutamise põhjused (osakaal internetti mitte kasutavatest vastajatest)

%N
Pole vajadust/huvi84,254
Puudub arvuti või nutiseade57,537
Puudub oskus arvutit või nutiseadet kasutada53,534
Puudub internetiühendus16,110
Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud