Kolmas vahearuanne

Projekti „Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” tegevuste kokkuvõte ajavahemikul jaanuar-juuni 2021

1.Soolise võrdõguslikkuse alane huvikaitsetegevus

sh soolise võrdõiguslikkuse aspekti ja eesmärke käsitlevate arvamuste andmine riiklike arengukavade ja olulisemate seaduseelnõude ettevalmistusprotsessis.

Ettepanekute esitamine maakondliku ja kohaliku tasandi poliitikadokumentidesse ning 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisplatvormidesse.

COVID19 mõjutas ka 2021. aastal oluliselt kogu ENÜ huvikaitsetegevuse korraldust, takistades tavapäraste kokkusaamiste organiseerimist. Planeeritud suuremad üritused, nt naistepäevakonverentsi, olime sunnitud ära jätma või korraldama need veebis.

I poolaastal toimus neli ENÜ ühist veebikoosolekut.

Naistepäeval 8. märtsil toimunud veebikoosolekul käsitlesime sooidentiteedi teemat, mis on praegu aktuaalne kogu maailmas ja mida arutab ka EWL. Kuulasime EWL juhatuse liikmete Riina Küti ja Anna Zobnina ettekandeid. Osales 28 inimest

8. aprilli toimunud  veebikoosolekul käsitlesime Euroopa Komisjoni konsultatsiooni küsimustikku vajadusest vihakõne ja vihakuritegude käsitleda eriti ohtlike piiriüleste kuritegudena ja neid ühtsetel alustel kriminaliseerida. Esinejaks oli endine justiits- ja välisminister, endine põhiseaduskomisjoni esimees ja praegune komisjoni liige Urmas Reinsalu. Jõudsime otsusele, et mingit ühetaolist kriminaliseerimist pole vaja, igas riigis on oma kultuurikeskkond ja õigussüsteem, mis peaks säilima. Osales 26 inimest.

24. mail toimunud veebikoosolekul käsitlesime meile arvamuse andmiseks saadetud seaduseelnõusid. Rääkisime elatise miinimumsummat puudutavatest Perekonnaseaduse jt seaduste muudatustest, seksuaalse enesemääramise eapiiri puudutavatest Karistusseadustiku ja Perekonnaseaduse muudatustest ja Perelepitusseaduse eelnõust. Ülevaate töörühmade koostatud arvamustest andis Eha Reitelmann. Lisaks rääkisime ka uue Heaolu arengukava koostamise  protsessist ja arutasime lähemalt arengukava soolise võrdõiguslikkuse osast. Osales 30 inimest.

31. mail toimunud veebikoosolekul jätkasime Heaolu arengukava teemade käsitlemist. Lisaks sellele tutvustas Riina Kütt EWL poolt koostatud ülevaadet Istanbuli konventsiooni täitmisest, mis valmis seoses 10. aasta täitumisega selle vastuvõtmisest. Ülle-Marike Papp analüüsis Eesti Üliõpilaskondade Liidu soolise ja seksuaalse ahistamise vastaseid soovitusi kõrgkoolidele, mis esitati soolise võrdõiguslikkuse nõukogule aprillikuus. Osales 22 inimest.

I poolaastal tutvusime järgmiste seaduseelnõude ja poliitikadokumentidega ning esitasime nende kohta oma arvamuse:

Jaanuaris saatsime Siseministeeriumile ära suuremas osas eelmise aasta lõpus ette valmistatud ettepanekud Perelepitusseaduse eelnõu ja selle lisade kohta.

Jaanuaris saatsime Siseministeeriumile ära ka ENÜ arvamuse Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava kohta, mis samuti valmis suuremas osas eelmise aasta lõpus.

Lisaks koostasime ja saatsime Sotsiaalministeeriumile ENÜ seisukohad uue Heaolu arengukava koostamise ettepaneku kohta, mis saadeti meile arvamuse avaldamiseks jaanuari alguses.

Märtsis tutvusime Sotsiaalministeeriumi poolt meile arvamuse avaldamiseks saadetud Euroopa Komisjoni  koostatud palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõuga ja esitasime Sotsiaalministeeriumile ENÜ seisukohad, mis tuginesid varasematele ENÜ võrgustiku liikmetega toimunud aruteludele.

Samuti tutvusime Sotsiaalministeeriumi poolt meile saadetud Euroopa Komisjoni liikmesriikidele suunatud naistevastase ja perevägivalla teemalise küsimustikuga ning saatsime ministeeriumile oma seisukohad.

Aprillis vastasime Justiitsministeeriumi seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise vajadust käsitlevatele küsimustele.

Maikuus tutvusime Justiitsministeeriumi poolt saadetud elatist puudutava Perekonnaseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõuga ja esitasime ENÜ seisukohad.

Samuti esitasime Justiitsministeeriumile ENÜ seisukohad seksuaalse enesemääramise eapiiri puudutava Karistusseadustiku ja Perekonnaseaduse muutmise eelnõu kohta.

Maikuus esitasime Justiitsministeeriumile veel ka ENÜ seisukohad ja ettepanekud Vägivalla Ennetamise Kokkuleppe 2021-2025 kohta.

Sotsiaalministeeriumile esitasime maikuus ENÜ seisukohad Perelepitusseaduse ja selle lisade kohta.

Juunis saatsime Sotsiaalministeeriumile Heaolu arengukava koostamise protsessis vastused laste ja perede heaolu käsitlevale küsimustikule.

Samuti osales ENÜ esindaja mais ja juunis Heaolu arengukava nelja erineva valdkondliku töögrupi aruteludes.

I poolaastal vastasime ka otse kahele Euroopa Komisjoni konsultatsioonile.

Aprillis vastasime ENÜ poolt ka  vihakõne ja vihakuritegude ühetaolise kriminaliseerimise vajadust käsitlevale küsimustikule ning mais naistevastase ja perevägivalla teemalise avaliku konsultatsiooni küsimustikule.

Käivitus kohalike omavalitsuste arengukavade läbivaatamise ja seejärel neisse ettepanekute koostamise protsess.

Käsitlesime teemat kümne  maakondliku naisteühenduste ümarlaudade veebikoosolekutel, mis toimusid Hiiumaal 14. aprillil, Ida-Virumaal 15. aprillil, Jõgevamaal 20. aprillil, Järvamaal 15. aprillil, Läänemaal 16. aprillil, Lääne-Virumaal 22. aprillil, Raplamaal 20. aprilllil, Valgamaal 14. aprillil, Viljandimaal 14. aprillil ja Võrumaal 13. aprillil. Kokku osales koosolekutel 43 inimest.

Praegu tegevus jätkub, ettepanekuid on kavas tutvustada ja arutada järgmisel aruandeperioodil maakondades planeeritud omavalitsusjuhtidele suunatud seminaridel.

Väga aktiivselt tegutsesid nii ENÜ vägivallavastane töörühm, perede töörühm,  maanaiste töörühm, hariduse töörühm kui seadusandluse töörühm.

ENÜ eestseisus on EWL võrgustiku kaudu pidevalt hoidnud ennast kursis Euroopa ja maailma tasandil toimuvaga, oleme andnud omapoolset sisendit Eesti olukorrast.

2. Teavitustegevuste korraldamine haridustöötajatele

Alus- ja põhihariduse õpetajatele õppematerjali koostamine sooteadliku lähenemisviisi omandamiseks, sh. pöörates tähelepanu variõppekava protsessidele ja tegevustele, mis taastoodavad piiravaid negatiivseid soostereotüüpe.

Materjale koostame koos Norra ja Tšehhi ekspertidega, kellega teeme koostööd Erasmus+ programmi projekti “Fair Play at Schools” raames.

Seoses COVID19  piirangutega pikendati koostööprojekti elluviimise perioodi ja õppematerjalid  valmivad 2022. aasta keskpaigaks. Sellest tingituna on õppematerjalide koostamise protsess alles käimas, toimunud on pidevad online koosolekud projekti partneritega.

Omapanus projektist “Fair Play at Scools”.

Portaali „Haridus ja Sugu“ täiendamine ja laialdasem tutvustamine, kasutajakogemuse hindamine.

Tegevusega on alustatud. Kuna soovime portaali lisada ka kõik projektis “Fair Play at Schools” raames valminud uued materjalid, mis on alles koostamisel, siis lükkub ka portaali valmimine ja tutvustamine järgmisse aastasse.

3. Uuring maapiirkondade naiste olukorra kaardistamiseks ja ettepanekute väljatöötamiseks sihtgrupi olukorra parandamiseks.

Maanaiste uuringu ettevalmistused langesid põhiliselt eelmisesse aruandeperioodi.

Jaanuaris 2021 toimusid viimased ettevalmistused küsitluse läbiviimiseks, sh veebiplatvormil asuva küsimustiku testimine. 29. jaanuaril toimus ka veebiseminar küsitlejatele, kus uuringu juht Kadri Soo tutvustas üksikasjalikult küsitluse tehnilist läbiviimist.

Küsitlus hõlmas 12 maakonda (Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa), kus tegutsevad ENÜsse kuuluvad naisteühenduste ümarlauad.

Küsitluse sihtrühmaks olid 20-79aastased maapiirkondades elavad naised. Maapiirkondadena mõistetakse uuringus külasid, alevikke ja aleveid, kuid mitte varasema haldusjaotuse järgi väikelinnasid (nt Sindi, Suure-Jaani, Karksi-Nuia). Maanaiseks loeti inimest, kes suurema osa ajast elab maal, sissekirjutus ei omanud tähtsust. Valimi koostamisel võeti aluseks Statistikaameti 2020. aasta rahvastikustatistika ning moodustati üldkogumiga sarnane proportsionaalne mudel maakondade maaliste asustuspiirkondade ja vanuserühmade lõikes.

Uuritavate leidmisel kasutasid küsitlejad isiklikke kontakte, palusid levitada uuringu kutset maapiirkondade organisatsioonides ja listides. Abi paluti ka kohalikelt raamatukogudelt, kes aitasid värvata raamatukogus käivate naiste seast vastajaid. Küsitluse läbiviimisel tuginesid küsitlejad valimieeskirjale. See tähendab, et uuringusse kutsuti osalema iga maakonna erinevate omavalitsuste maalistest piirkondadest pärit naisi vastavalt etteantud vanusejaotusele. Uuringus osalemine oli naistele vabatahtlik, neile tagati anonüümsus ja konfidentsiaalsus.

Algselt planeeriti uuring korraldada silmast silma intervjuudena. Paraku takistasid COVID-19 piirangud küsitluste läbiviimist, mistõttu kasutati küsitlusmeetodina nii isetäidetavat veebiküsitlust kui telefoniintervjuud või sisestas küsitleja uuritava poolt iseseisvalt täidetud ankeedi andmebaasi. Vähesel määral rakendati ka silmast-silma intervjuusid.

Veebiküsimustik avati vastamiseks 1. veebruarist ja suleti mai lõpus.

Küsitlusele vastas rohkem inimesi kui esialgselt planeeritud, kokku üle 1000 inimese.

Küsitluse esialgsed kokkuvõtted on tehtud, järgmisel aruandeperioodil on kavas läbi viia fookusgrupi intervjuud ja koostada lõppraport ja soovitused.

4.ENÜ veebilehe www.enu.ee tehniline ja sisuline kaasajastamine ning seal soolise võrdõiguslikkuse alaste materjalide avaldamine.

Aruandeperioodil jätkus sisutekstide loomine, toimetamine ja sisestamine.

Kõigile projekti tegevusele on jätnud jälje Covid 19, mille tõttu on kavandatud tegevuste elluviimine olnud takistatud ja nõudnud oluliselt suuremat pingutust. Oleme püüdnud olukorraga kohaneda, kuid paljud asjad ei sõltu ainult meie projekti kaasatud organisatsioonidest.

Tegevused koostöös partneritega

ENÜ SA koostööpartneriteks projektis on meie võrgustikku kuuluvad Eesti Maanaiste Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit ja MTÜ Eesti Naistoimetajad.

Eesti Maanaiste Ühendus korraldab koostöös ENÜ SA-ga projektis KOVidele suunatud tegevusi.

Teabepäevade korraldamist SVÕ probleemide teadvustamiseks ja soolõime võimaluste tutvustamiseks KOVtasandil käsitlesime kümne  maakondliku naisteühenduste ümarlaudade veebikoosolekutel, mis toimusid Hiiumaal 14. aprillil, Ida-Virumaal 15. aprillil, Jõgevamaal 20. aprillil, Järvamaal 15. aprillil, Läänemaal 16. aprillil, Lääne-Virumaal 22. aprillil, Raplamaal 20. aprilllil, Valgamaal 14. aprillil, Viljandimaal 14. aprillil ja Võrumaal 13. aprillil.

Teabepäevade näidiskava on koostatud, toimuvad läbirääkimised maakondades ürituste koha ja aja kokkuleppimiseks. Esialgselt soovisime korraldada teabepäevad juulis-augustis, kui Covid19 piirangud on eeldatavalt kõige leebemad. Maakondadest saadud tagasiside kohaselt on aga puhkuste perioodil KOV juhtide kaasamine problemaatiline ja üritused planeeritakse pigem septembrisse.

Soolise võrdõiguslikkuse alaste temaatiliste töötubade läbiviimine ELVL korraldatavate Linnade ja Valdade Päevade raames lükkus seoses Covid19

piirangutega  sügisesse, praeguste plaanide kohaselt toimuvad LVP töötoad 17.-18. augustil. Oleme planeerinud seal tutvustada maanaiste uuringu esialgseid tulemusi.

Eesti Lasteaednike Liit korraldab koostöös ENÜ SA-ga projekti raames koolitusi lasteaiaõpetajatele sooaspekti arvestamiseks õppe- ja kasvatustegevuses.

Seoses COVID19  piirangutega jäid kevadeks planeeritud koolitused ära.

Loodame korraldada need 2021. aasta sügisel ja 2022. aasta kevadel.

Mõõdetavad tulemused

Aruandeperioodil projekti tegevustes osalenud isikute arv, sh erinevatel üritustel ja maanaiste uuringus osalenud inimeste arv kokku – 1149

Maapiirkondade naiste uuringus osalenud inimeste arv – 1000

Aruandeperioodil seaduseelnõude ja poliitikadokumentide analüüsimises ja neisse ettepanekute koostamises osalenud organisatsioonide arv – 33

Seaduseelnõude ja arengukavade kohta riigiasutustele esitatud kirjalike seisukohtade arv –7

Muude dokumentide kohta Eesti riigiasutustele ja Euroopa Komisjonile esitatud arvamuste arv -5

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud