Neljas vahearuanne

Projekti “Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” raames toimusid ajavahemikul juuli-detsember 2021 järgmised tegevused:

1.Soolise võrdõiguslikkuse alane huvikaitsetegevus

sh soolise võrdõiguslikkuse aspekti ja eesmärke käsitlevate arvamuste andmine riiklike arengukavade ja olulisemate seaduseelnõude ettevalmistusprotsessis.

Ettepanekute esitamine maakondliku ja kohaliku tasandi poliitikadokumentidesse ning 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisplatvormidesse.

COVID19 mõjutas ka 2021. aastal oluliselt kogu ENÜ huvikaitsetegevuse korraldust, takistades tavapäraste kokkusaamiste organiseerimist. Planeeritud suuremad üritused, nt naistevastase vägivalla teemalise konverentsi 25. novembril, samuti maakondlike ümarlaudade kohtumised olime sunnitud II poolaastal ära jätma.

Siiski õnnestus korraldada 25.-26. augustil Alu mõisa traditsiooniline ENÜ suvekool.

Suvekooli esimesel päeval tutvustas uuringu juht Kadri Soo maanaiste uuringu esialgseid tulemusi ja neist tulenevaid ettepanekuid.

Seejärel tutvustasid maakondlike ümarlaudade esindajad oma maakonna kohalike omavalitsuste arengukavade analüüsi kokkuvõtteid.

Toimus arutelu, milliseid ettepanekuid esitada KOV valimiste programmidesse ja omavalitsuste arengukavadesse.

Õhtul kohtusime riigihalduse minister Jaak Aabiga.

Teisel päeval tegime kokkuvõtteid töögruppida ja kogu ENÜ I poolaasta tegevustest, samuti EWL tegevustest.Seejärel arutasime edasisi tööplaane. Toimusid ENÜ eestseisuse valimised. Seejärel rääkis Urmas Reinsalu muutuvas maailmas suurenevast rändesurvest ja sellest, mida saaksime võimalike ohtude vältimiseks ette võtta. Suvekoolis osales 31 inimest.

II poolaastal toimus kolm ENÜ ühist veebikoosolekut.

 17. septembril toimunud veebikoosolekul käsitlesime veelkord sooidentiteedi teemat, et anda omapoolne sisend EWL sooidentiteedi poliitika kujundamisse. Kuulasime EWL juhatuse liikme Riina Küti ülevaadet alates märtsikuust sel teemal toimunud arengutest EWLis. Osales 26 inimest 23 organisatsioonist.

3.detsembril toimunud veebikoosolekul arutasime põhjalikult läbi ettepanekud, mida esitada meile arvamuse avaldamiseks saadetud Heaolu arengukava esialgsesse varianti. Osales 27 inimest 23 organisatsioonist

30. detsembril toimunud veebikoosolekul rääkisime tervishoiuteenuse osutajate kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõus planeeritud vaktsiinikahjude hüvitamise korraldusest ja tegime kokkuvõtteid 2021. aasta tööst. EWL juhatuse liige Riina Kütt andis ülevaate EWL 2020. aastal vastuvõetud algatuse “Gender” and “Gender Identity” are two different things’ põhjal läbi viidud õiguslikust analüüsist. Osales 30 inimest 26 organisatsioonist

Arvamuste andmine seaduseelnõude kohta. II poolaastal jõudsid Riigikogu menetlusse seaduseelnõud, mille kohta olime ministeeriumidele oma seisukohad esitanud esimesel poolaastal. Riigikogu komisjonid küsisid meilt veelkord nende eelnõude kohta arvamust.

Esitasime õiguskomisjonile arvamuse Perelepitusseaduse eelnõu kohta ja ENÜ esindaja osales komisjoni veebikoosolekul.

Samuti suhtlesime Riigikogu liikmetega miinimumelatist puudutava Perekonnaseaduse muutmise eelnõu asjus ja edastasime veelkord oma seisukohad.

ENÜ esindaja osales ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul, kus käsitleti Eesti olukorda naistevastase vägivalla vastases tegevuses ja esitas ENÜ seisukohad.

Aruandeperioodil valmistasime ette variraportit Eesti esimesele riigiraportile Istanbuli konventsiooni rakendamise kohta. 

Aruandeperioodil saatsime Vabariigi valitsusele kirja seoses vajadusega luua vaktsiinikahjude fondi.

Jätkus kohalike omavalitsuste arengukavade läbivaatamise ja neisse ettepanekute koostamise protsess. Ettepanekuid oli esialgselt kavas tutvustada ja arutada maakondades planeeritud omavalitsusjuhtidele suunatud teabepäevadel, kuid kahjuks enamikus maakondades jäid need ära või oli osalejate arv väike. Kohalike valimiste eel suhtlesid ENÜ maakondlike ümarlaudade esindajad otse nii valimisnimekirjade liidrite kui kandidaatidega ja tutvustasid neile valminud ettepanekuid. Et arengukavade läbivaatamine ja uuendamine toimub tavapäraselt iga aasta kevadel, esitavad maakondlikud ümarlauad konkreetsed ettepanekud oma maakonna omavalitsuste volikogudele 2022. aastal.

Väga aktiivselt tegutsesid nii ENÜ vägivallavastane töörühm, perede töörühm,  maanaiste töörühm, hariduse töörühm kui seadusandluse töörühm.

ENÜ eestseisus on EWL võrgustiku kaudu pidevalt hoidnud ennast kursis Euroopa ja maailma tasandil toimuvaga, oleme andnud omapoolset sisendit Eesti olukorrast ja ENÜ seisukohtadest.

2. Teavitusürituste ja arutelude korraldamine tööandjatele

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele organisatsiooni ja ettevõtte tasandi sooaspekti käsitlevate arutelude/ümarlaudade korraldamine.

Seoses COVID19  piirangutega jäid projekti koostamisel silmast silma kohtumistena planeeritud arutelud ära. Veebiarutelude korraldamiseks oli tööandjate poolne huvi väike.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt ettevõtjatele korraldatud seminaridel ja koolitustel soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustuse erinevate aspektidega seotud ettekannete tegemine ei õnnestunud ka teisel poolaastal seoses COVID19  piirangutega, sest Kaubandus-Tööstuskoda ei korraldanud tavapäraseid tööandjatele suunatud kontaktkohtumistega  suuri koolitusi.

3. Teavitustegevuste korraldamine haridustöötajatele

Alus- ja põhihariduse õpetajatele õppematerjali koostamine sooteadliku lähenemisviisi omandamiseks, sh. pöörates tähelepanu variõppekava protsessidele ja tegevustele, mis taastoodavad piiravaid negatiivseid soostereotüüpe.

Materjale koostame koos Norra ja Tšehhi ekspertidega, kellega teeme koostööd Erasmus+ programmi projekti “Fair Play at Schools” raames.

Novembris 2021 toimus projekti töökoosolek Tallinnas, kus Norra ja Tšehhi ekspertidele tutvustati ENÜ hariduse töörühma tegevusi ning ENÜ poolt välja antud hariduse ja soo teemalisi materjale ja jagati kogemust soolise võrdõiguslikkuse edendamisel hariduses Eestis. Seoses COVID19  piirangutega pikendati koostööprojekti elluviimise perioodi. Osad õppematerjalid on valminud (koolitused lasteaednikele ja põhikooli I astme õpetajatele),  ülejäänud  õppematerjalid on ettevalmistamisel ning valmivad lõplikult 2022. aasta I poolaastal. Pidevalt on toimunud online koosolekud projekti partneritega.

Omapanus projektist “Fair Play at Scools”.

Portaali „Haridus ja Sugu“ täiendamine ja laialdasem tutvustamine, kasutajakogemuse hindamine.

Tegevus on jooksvalt toimunud, oleme  kohandanud Eesti oludele projektis “Fair Play at Schools” raames valminud materjale ning täiendanud neid eestikeelsete materjalidega,  et neid portaalis avaldada. Et kõik materjalid valmivad lõplikult 2022.aastal, siis ka portaali muudatuste avaldamine ja portaali  laiem tutvustamine lükkub 2022. aastasse.

Omapanus projektist Fair Play at Scools.

4. Uuring maapiirkondade naiste olukorra kaardistamiseks ja ettepanekute väljatöötamiseks sihtgrupi olukorra parandamiseks.

Eelmisel aruandeperioodil sai valmis uuringu esialgne raport ja küsitluse tulemusi on tutvustatud erinevatele auditooriumidele. Soovisime lisaks küsitlusest saadud andmetele koguda täiendavalt informatsiooni ja viia selleks sügisel läbi individuaalsed intervjuud 10-12 naisega eri maakondadest. Selleks sõlmisime ka lepingu vastava kvalifikatsiooniga spetsialistiga, kes kahjuks tervislikel põhjustel ei saanud tööd lõpule viia. Kahjuks lükkus uuringu lõpetamine seetõttu uude aastasse.

5. ENÜ veebilehe www.enu.ee tehniline ja sisuline kaasajastamine ning seal soolise võrdõiguslikkuse alaste materjalide avaldamine.

Aruandeperioodil jätkus sisutekstide loomine, toimetamine ja sisestamine. Avalikustame uue kodulehe projekti lõpuks

Kõigile projekti tegevusele on jätnud jälje Covid 19, mille tõttu on kavandatud tegevuste elluviimine olnud takistatud ja nõudnud oluliselt suuremat pingutust. Oleme püüdnud olukorraga kohaneda, kuid paljud asjad ei sõltu ainult meie projekti kaasatud organisatsioonidest.

Tegevused koos koostööpartneritega

ENÜ SA koostööpartneriteks projektis on meie võrgustikku ENÜ SA koostööpartneriteks projektis on meie võrgustikku kuuluvad Eesti Maanaiste Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit ja MTÜ Eesti Naistoimetajad.

Eesti Maanaiste Ühendus korraldab koostöös ENÜ SA-ga projektis KOVidele suunatud tegevusi.

Teabepäevad SVÕ probleemide teadvustamiseks ja soolõime võimaluste tutvustamiseks KOV tasandil (sihtgrupp: valla- ja linnavalitsuste liikmed, volikogude liikmed, volikogude komisjonide liikmed)

Teabepäevade kava koostasime eesmärgiga tutvustada lisaks KOVi seadusest tulenevate kohustuste täitmise võimalustele ja Eesti SVÕ olukorra võrdlusele teiste riikidega ka maanaiste uuringu tulemusi ja neist lähtuvaid ettepanekuid. Esinejateks on soolise võrdõiguslikkuse eksperdid Riina Kütt, Kadri Soo ja Eha Reitelmann. Samuti anname iga maakonna naiste ümarlaua esindajatele arutelu käigus võimalus tutvustada oma ümarlaua ettepanekuid maakonna KOVide arengukavadesse. Teabepäevadele oli valimiste eel kavas kutsuda kandideerivaid naisi, samuti kaasata kohaliku ajalehe esindaja.

Maakondlike ümarlaudade ettepanekul planeerisime enamiku teabepäevadest vahetult kohalike valimiste eelsesse aega.  Kahjuks tõusis septembri lõpus ja oktoobri alguses järsult Covid19 riskitase, seetõttu olime sunnitud suure osa juba kokku lepitud kontaktkohtumisega teabepäevadest ära jätma või viimasel minutil üle viima veebi. 

 II poolaastal õnnestus korraldada 4 teabepäeva.

19. augustil toimus esimene teabepäev Järvamaal Kirna mõisas, kus osales kokku 12 inimest, neist 5 kohalike omavalitsustega seotud  inimest. Teabepäevalt saime väärtuslikke kogemusi järgmiste ürituste korraldamiseks, eelkõige arutelu korraldamise osas.

Järgmine teabepäev toimus 21. septembril Raplamaal Teenuse mõisas, osales kokku 17 inimest, neist 9 kohaliku omavalitsuse esindajat.

Seoses Covid19 kõrge ohutasemega olime sunnitud Viljandimaa teabepäeva üle viima veebi, osales kokku 9 inimest, neist 5 kohaliku omavalitsuse esindajat.

Samuti korraldasime veebis Läänemaa teabepäeva, kus osales kokku 9 inimest, neist 5 kohaliku omavalitsuse esindajat.

Et veebis jäi osavõtjate arv esialgselt planeeritust tunduvalt väiksemaks, otsustasime ülejäänud teabepäevad lükata edasi kohalike valimiste järgsesse perioodi, planeerida need läbi viia veebis ja kaasata neisse juba uusi omavalitsusjuhte.

Teabepäevad on planeeritud veebruari ja märtsikuusse, ettevalmistused käivad. 

Soolise võrdõiguslikkuse alaste temaatiliste töötubade läbiviimine ELVL korraldatavate Linnade ja Valdade Päevade raames.

Seoses ürituse korraldamisega vabas õhus olid tehnilised võimalused eraldi töötoa korraldamiseks piiratud. Seetõttu tutvustas uuringu juht Kadri Soo  maanaiste uuringu esialgseid tulemusi Linnade ja Valdade Päevade raames 18. augustil Lauluväljakul  tervise ja heaolu telgis. 

Eesti Lasteaednike Liit korraldab koostöös ENÜ SA-ga projekti raames koolitusi lasteaiaõpetajatele sooaspekti arvestamiseks õppe- ja kasvatustegevuses. 

Seoses Covid19  piirangutega ei olnud võimalik läbi viia sügiseks planeeritud kontaktkoolitusi, ehkki nii koolitajad kui sihtgrupp oleksid eelistanud just neid.  Oleme otsustanud viia koolitused uue aasta alguses läbi veebis, koolituste kuupäevad on kokku lepitud ja päevakavad ning õppematerjalid veebi tingimustele vastavaks kohandatud. 

MTÜ Eesti Naistoimetajad korraldab koostöös ENÜ SA-ga artiklite ja ekspertintervjuude kirjutamise ja avaldamise traditsioonilises ning sotsiaalmeedias.

Aruandeperioodil aktiivseid tegevusi ei toimunud.

Et Covid19 piirangud on toonud kaasa olulised muutused nii tööandjate kui haridustöötajate tavapärases tegevuskeskkonnas, ei ole paljud senised head praktikad, mida kavatsesime tutvustada, enam asjakohased.  Sellega seoses kavandasime temaatilistes artiklites keskenduda pigem kohaliku tasandi probleemidele lahenduste otsimisele ja ühitada nende avaldamise maakondades toimuvate teabepäevadega. Samuti kavandasime haridusteemalised artiklid seostada lasteaednike koolitustega ning portaali Haridus ja sugu laialdasema tutvustamisega. Et nimetatud tegevused on lükkunud suuremas osas 2022.  aasta algusesse, ei ole ka II poolaastal artikleid avaldatud.

Mõõdetavad tulemused:

Aruandeperioodil projekti tegevustes osalenud isikute arv, sh erinevatel üritustel osalenud inimeste arv kokku – 161

Aruandeperioodil seaduseelnõude ja poliitikadokumentide analüüsimises ja neisse ettepanekute koostamises osalenud organisatsioonide arv – 23

Seaduseelnõude ja arengukavade kohta riigiasutustele esitatud kirjalike seisukohtade arv –2

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud