1.      Tegevusplatvorm kujutab endast meetmete kava, mis on suunatud naiste täisväärtuslikule osalemisele ühiskonna elus. Platvormi eesmärgiks on kiirendada Nairobis vastu võetud “Naiste edendamise tulevikku suunatud strateegiate” [1] elluviimist ning kõrvaldada kõik takistused naiste aktiivse osalemise teelt avaliku ning eraelu kõigis valdkondades täieliku ning võrdväärse osaluse läbi majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ning poliitiliste otsuste langetamisel. See tähendab vajadust kehtestada naiste ja meeste võimu ja vastutuse jagamise põhimõte nii kodus, töökohal kui laiemas siseriiklikus ja rahvusvahelises kontekstis. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus kujutab endast inimõiguste küsimust ning sotsiaalse õigluse tingimust, aga ka võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu  vajalikku ning esmatähtsat eeltingimust. Naiste ja meeste võrdõiguslikkusele rajanev teisenenud partnerlus on inimkeskse säästva arengu nõue. Selleks, et naised ja mehed saaksid nii iseendi, oma laste kui ka ühiskonna hüvangu nimel tööd teha, aga ka ühiselt vastata 21.sajandi poolt esitatavatele väljakutsetele, on vaja järjekindlat ning pikaajalist pühendunud tööd.

2.      Tegevusplatvorm taaskinnitab ülemaailmse inimõiguste konverentsi poolt vastu võetud Viini deklaratsioonis ning tegevusplatvormis [2] esitatud põhimõtet, et naiste ja tütarlaste inimõigused on üldiste inimõiguste võõrandamatu, lahutamatu ning jagamatu koostisosa. Meetmete kavana püüab Platvorm edendada ning kaitsta, et kõik naised saaksid kogu eluea vältel täiel määral rakendada oma inimõigusi ning põhivabadusi.

3.      Tegevusplatvorm rõhutab, et naistel on ühised huvid, mille eest saab seista üksnes naiste ja meeste koostöös ja partnerluses suunatuna ühise eesmärgi sugupoolte* vahelise võrdõiguslikkuse saavutamisele kogu maailmas. See austab ja hindab naiste olukordade ja tingimuste täit mitmekesisust ning tunnistab, et mõningad naised põrkavad õiguste saamisel kokku eriliste takistustega.

4.      Tegevusplatvorm nõuab kõigi kohest ja kooskõlastatud tegevust loomaks rahulikku, õiglast ja inimsõbralikku maailma, mis rajaneb inimõigustele ja põhivabadustele, sealhulgas kõigi inimeste võrdõiguslikkusele nende vanusest või tegevusalast sõltumata ning tunnistab seoses sellega, et sotsiaalse arengu ning sotsiaalse õigluse ülalhoidmiseks on vajalik laiabaasiline ning jätkuv majanduslik kasv säästliku arengu kontekstis.

5.      Tegevusplatvormi eduks on vaja valitsuste, kõigi tasemete rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonide jäägitut pühendumist. See nõuab samuti siseriiklike ja rahvusvaheliste ressursside piisavat mobiliseerimist, aga ka uusi ja täiendavaid vahendeid arengumaadele kõigist saadaolevaist finantseerimismehhanismidest, sealhulgas naiste edendamise mitme- ja kahepoolsed ning eraviisilised rahastamise allikad; finantsressursse tugevdamaks riiklike, subregionaalsete, regionaalsete ning rahvusvaheliste institutsioonide teovõimet; kohustumust võrdsete õiguste, võrdse vastutuse ja võrdsete võimaluste ning naiste ja meeste üheväärse osalemise osas kõigis riiklikes, regionaalsetes ja rahvusvahelistes organites ning poliitiliste otsuste tegemise protsessides; ning kõigi tasemete struktuuride rajamist või tugevdamist maailma naistele aru andmiseks.

* Vt. käesoleva raporti lisa IV termini “sugupool” üldkasutatavat definitsiooni.

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud