Pekingi deklaratsioon

Deklaratsioon

 1. Meie, neljandal ülemaailmsel naiste konverentsil osalevad valitsused,
 2. oleme kogunenud siia Pekingisse septembris 1995. aastal, ÜRO asutamise 50. aastapäeval,
 3. oleme otsustanud edendada võrdsuse, arengu ja rahu eesmärke kõigi naiste nimel kogu maailmas kogu inimkonna huvides,
 4. tunnustades kõigi naiste hääli kogu maailmas ja võttes arvesse naiste ning nende rollide ja olukordade mitmekesisust, austades naisi, kes teed sillutasid ja inspireerituna lootusest, mis avaldub maailma noortes,
 5. tunnistades, et naiste staatus on viimase aastakümne jooksul olulisel moel paranenud, kuid progress on olnud ebaühtlane, ebavõrdsus meeste ja naiste vahel on säilinud ja alles on jäänud suured takistused, millel on tõsised tagajärjed kõigi inimeste heaolule,
 6. samuti tunnistame, et seda olukorda halvendab kasvav vaesus, mis mõjutab enamuse inimeste elu kogu maailmas, eriti naiste ja laste oma, ja mille juured on nii siseriiklikes kui rahvusvahelistes valdkondades,
 7. pühendame end täielikult nende piirangute ja takistustega tegelemisele ja seega soodustades naiste edenemist ja nende mõjuvõimu suurendamist kogu maailmas ja nõustume, et see nõuab kiiret tegutsemist otsustavuse, lootuse, koostöö ja solidaarsuse vaimus praegu ja viies meid edasi järgmisse sajandisse.

  Me kinnitame oma pühendumist:
 8. Naiste ja meeste võrdsetele õigustele ja kaasasündinud inimväärikusele ning muudele eesmärkidele ja põhimõtetele, mis on kirjas ÜRO hartas inimõiguste ülddeklaratsioonis ja teistes rahvusvahelistes inimõiguste alastes dokumentides, täpsemini ÜRO konventsioonis naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis, samuti naistevastase vägivalla likvideerimise deklaratsioonis ja arenguõiguse deklaratsioonis;
 9. kindlustada naiste ja tütarlaste inimõiguste täielikku rakendamist kui võõrandamatut, lahutamatut ja jagamatut osa kõigist inimõigustest ja põhivabadustest;
 10. toetuda konsensusele ja progressile, mida saavutati eelmistel ÜRO konverentsidel ja tippkohtumistel – teemal naised Nairobis 1985. aastal, lapsed New Yorgis 1990. aastal, keskkond ja areng Rio de Janeiros 1992. aastal, inimõigused Viinis 1993. aastal, rahvastik ja areng Kairos 1994. aastal ja sotsiaalne areng Kopenhaagenis 1995. aastal eesmärgiga saavutada võrdsus, areng ja rahu;
 11. saavutada Nairobi “Naiste edendamise tulevikku suunatud strateegiate” täielik ja efektiivne rakendamine;
 12. naiste mõjuvõimu suurendamisele ja edendamisele, sealhulgas mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele, seega aidates kaasa naiste ja meeste moraalsetele, eetilistele, spirituaalsetele ja intellektuaalsetele vajadustele, individuaalselt või kogukonna siseselt ja seega tagades neile võimaluse kasutada ära oma täielikku potentsiaali ühiskonnas ja kujundades nende elu vastavalt nende enda pürgimustele.

  Me oleme veendunud, et:
 13. naiste mõjuvõimu suurendamine ja nende täielik osalemine võrdsuseprintsiibi põhimõttel kõigis ühiskonna sfäärides, sealhulgas osalemine otsuste tegemisel ja juurdepääs võimule, on fundamentaalsed saavutamaks võrdsust, arengut ja rahu;
 14. naiste õigused on inimõigused;
 15. võrdsed õigused, võimalused ja juurdepääs ressurssidele, meeste ja naiste võrdne perekonnakohustuste jagamine ja nendevaheline harmooniline partnerlus on nende endi ja nende perekondade heaolu ja samuti demokraatia tugevdamise osas kriitiliselt olulised;
 16. vaesuse likvideerimine, mis põhineb jätkusuutlikul majanduskasvul, sotsiaalsel arengul, keskkonnakaitsel ja sotsiaalsel õiglusel nõuab naiste täielikku kaasamist majandus- ja sotsiaalarengusse, võrdseid võimalusi ning naiste ja meeste täielikku ja võrset osalust inimkeskse jätkusuutliku arengu tegutsejate ja kasusaajatena;
 17. kõigi naiste õiguse kontrollida oma tervise kõiki aspekte, eriti oma viljakust, selge tunnustamine ja taaskinnitamine on nende mõjuvõimu suurendamise aluseks;
 18. kohalik, siseriiklik, regionaalne ja globaalne rahu on saavutatav ja lahutamatult seotud naiste edendamisega, kes on juhtimise, konfliktide lahendamise ja kestva rahu edendamise oluliseks jõuks kõigil tasanditel;
 19. on oluline kavandada, rakendada ja jälgida naiste täielikul osalusel efektiivseid, tõhusaid ja teineteist täiendavaid sootundlikke tegevuskavasid ja programme, sealhulgas arengutegevuskavad ja programmid, kõigil tasanditel, mis aitavad kaasa naiste mõjuvõimu suurendamisele ja nende edendamisele;
 20. kõigi kodanikuühiskonnas aktiivsete tegutsejate, eriti naiste gruppide ja võrgustike ning teiste valitsusväliste organisatsioonide ja kogukonna põhiste organisatsioonide, osalemine ja panus, austades täielikult nende autonoomiat, koostöös valitsustega, on tähtis selleks, et tegevusplatvormi efektiivselt rakendada ja järelmeetmeid ellu viia;
 21. tegevusplatvormi rakendamine nõuab valitsuste ja rahvusvahelise kogukonna pühendumist. Võttes siseriiklikke ja rahvusvahelisi kohustusi tegevusteks, sealhulgas neid, mis võeti vastu praegusel konverentsil, tunnistavad valitsused ja rahvusvaheline kogukond vajadust võtta prioriteedina kasutusele meetmed naiste mõjuvõimu suurendamiseks ja nende edendamiseks.

  Me oleme pühendunud:
 22. jõupingutuste ja tegevuste tugevdamisele, et saavutada selle sajandi lõpuks Nairobi “Naiste edendamise tulevikku suunatud strateegiate” eesmärgid;
 23. naistele ja tütarlastele kõigi inimõiguste ja põhivabaduste tagamisele ning nende õiguste ja vabaduste rikkumise vastu efektiivsete meetmete kasutusele võtmisele;
 24. kõigi vajalike meetmete kasutusele võtmisele, et likvideerida naiste ja tütarlaste diskrimineerimise kõik vormid ja kõrvaldada kõik takistused soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste edendamisele ja nende mõjuvõimu suurendamisele;
 25. meeste julgustamisele osaleda kõigis tegevustes seoses võrdõiguslikkuse saavutamisega;
 26. naiste majandusliku iseseisvuse soodustamisele, sealhulgas tööhõive, ning naistel lasuva püsiva ja kasvava vaesuse koormuse likvideerimisele tegeledes vaesuse struktuursete põhjustega läbi muudatuste majandusstruktuurides, kindlustades kõigile naistele, sealhulgas maapiirkondades elavatele naistele kui olulistele arengu eest võitlejatele, võrdse juurdepääsu produktiivsetele ressurssidele, võimalustele ja avalikele teenustele;
 27. inimkeskse säästva arengu soodustamisele, sealhulgas jätkusuutlikule majanduskasvule läbi põhihariduse, elukestva õppe, kirjaoskuse ja koolituse ning esmase tervishoiu pakkumise tütarlastele ja naistele;
 28. positiivsete meetmete kasutusele võtmisele, et kindlustada naiste edenemine; ja tunnustades juhtivat rolli, mida naised on mänginud rahuliikumises, aktiivsele tööle üldise ja täieliku relvitustamise poole range ja efektiivse rahvusvahelise kontrolli all; ja läbirääkimiste toetamisele universaalse ning mitmepoolselt ja tulemuslikult tõestatavale üldisele tuumakatsetuste keelu lepingu viivitamatuks lõpetamiseks, mis aitab kaasa tuumarelvitustamisele ja tuumarelvade leviku ennetamisele kõigis aspektides;
 29. kõigi naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla vormide ärahoidmisele ja likvideerimisele;
 30. naiste ja meeste võrdse juurdepääsu ning võrdse kohtlemise tagamisele hariduses ja tervishoius ning naiste seksuaalse ja reproduktiivse tervise ning sellealase hariduse soodustamisele;
 31. naiste ja tütarlaste kõigi inimõiguste edendamisele ja kaitsmisele;
 32. jõupingutuste tugevdamisele, et tagada võrdselt kõik inimõigused ja põhivabadused kõigile neile naistele ja tütarlastele, kes seisavad silmitsi mitmete barjääridega nende mõjuvõimule ja edenemisele selliste faktorite tõttu nagu nende rass, vanus, keel, etniline päritolu, kultuur, religioon või puue, või kuna nad on põlisrahvad;
 33. austuse tagamisele rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas humanitaarõigusele, et kaitsta naisi ja eriti tütarlapsi;
 34. tüdrukute ja kõigis vanustes naiste kogu potentsiaali arendamisele, nende täieliku ja võrdse osaluse tagamisele kõigi jaoks parema maailma ehitamisel ning nende rolli soodustamisele arenguprotsessis.

  Me oleme pühendunud:
 35. naiste võrdse juurdepääsu tagamisele majandusressurssidele, sealhulgas maale, krediidile, teadusele ja tehnoloogiale, kutseharidusele, informatsioonile, kommunikatsioonile ja turgudele, mis on vahendid naiste ja tüdrukute edendamise ja mõjuvõimu suurendamise arendamiseks, sealhulgas läbi nende võimaluste omada hüvesid, mis tulenevad võrdsest juurdepääsust neile ressurssidele, edendamise, muuhulgas läbi rahvusvahelise koostöö;
 36. tegevusplatvormi edu tagamisele, mis nõuab valitsuste, kõigi tasandite rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonide jäägitut pühendumist. Me oleme täielikult veendunud, et majanduslik areng, sotsiaalne areng ja keskkonnakaitse on säästva arengud iseseisvad ja teineteist täiendavad komponendid, mis on meie jõupingutuste raamistik, et saavutada paremat elukvaliteeti kõigi inimeste jaoks. Võrdne sotsiaalne areng, mis tunnustab vaeste, eriti vaesuses elavate naiste, mõjuvõimu suurendamist, et kasutada keskkonnaressursse säästlikult on säästva arengu jaoks vajalik alus. Samuti tunnistame, et üleüldine ja jätkusuutlik majanduskasv säästva arengu kontekstis on vajalik toetamaks sotsiaalset arengut ja sotsiaalset õiglust. Tegevusplatvormi eduks on vaja valitsuste, kõigi tasemete rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonide jäägitut pühendumist. See nõuab samuti siseriiklike ja rahvusvaheliste ressursside piisavat mobiliseerimist, aga ka uusi ja täiendavaid vahendeid arengumaadele kõigist saadaolevaist finantseerimismehhanismidest, sealhulgas naiste edendamise mitme- ja kahepoolsed ning eraviisilised rahastamise allikad; finantsressursse tugevdamaks riiklike, subregionaalsete, regionaalsete ning rahvusvaheliste institutsioonide teovõimet; kohustumust võrdsete õiguste, võrdse vastutuse ja võrdsete võimaluste ning naiste ja meeste üheväärse osalemise osas kõigis riiklikes, regionaalsetes ja rahvusvahelistes organites ning poliitiliste otsuste tegemise protsessides; ning kõigi tasemete struktuuride rajamist või tugevdamist maailma naistele aru andmiseks;
 37. tegevusplatvormi edu tagamisele ka riikides, mille majandus on üleminekustaadiumis, mis nõuab jätkuvat rahvusvahelist koostööd ja abi;
 38. Käesolevaga võtame vastu ja pühendume valitsustena alljärgneva tegevusplatvormi rakendamisele, tagades selle, et sooperspektiiv peegelduks kõigis meie tegevuskavades ja programmides. Me soovitame tungivalt ÜRO süsteemil, regionaalsetel ja rahvusvahelistel rahandusinstitutsioonidel, muudel asjakohastel regionaalsetel ja rahvusvahelistel institutsioonidel ning kõigil naistel ja meestel, samuti valitsusvälistel organisatsioonidel, austades täielikult nende autonoomiat, ja kõigile kodanikuühiskonna sektoritele, koostöös valitsustega, pühenduda täielikult ja aidata kaasa selle tegevusplatvormi rakendamisele.
Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud