259. Lapse õiguste konventsioon tunnustab, et “osalisriigid austavad ja tagavad antud konventsioonis esitatud õigused igale lapsele oma jurisdiktsioonis ilma mistahes diskrimineerimiseta, sõltumata lapse või tema vanemate või eestkostja rassist, nahavärvist, soost, keelest, usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest, rahvuslikust, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, varast, puudest, sünnist või staatusest” (artikkel 2, lõige 1) [11] Ent paljudes riikides näitavad olemasolevad indikaatorid, et tütarlapsi diskrimineeritakse alates varaseimast elustaadiumist läbi kogu lapsepõlve täiskasvanueani välja. Mõningates paikades maailmas on iga 100 naise kohta 5 meest rohkem. Selle lahknevuse põhjusteks on muuhulgas kahjulikud suhtumised ja tavad, näiteks naiste suguelundite mutilatsioon, poegade eelistamine – mille tagajärjeks on naissoost vastsündinute tapmine ema poolt ja sünnieelne soovalik – varane abielu, sealhulgas laste abielu, naistevastane vägivald, seksuaalne ärakasutamine, seksuaalne väärkohtlemine, tüdrukute diskrimineerimine toidu jagamisel ja muud tavad, mis on seotud tervishoiu ja heaoluga. Selle tulemusel sureb enne täiskasvanuks saamist rohkem tüdrukuid kui poisse.

260. Tütarlapsi koheldakse tihtipeale alaväärsetan ja neid kasvatatakse panema ennast alati viimasele kohale, õõnestades seega nende enesehinnangut. Diskrimineerimine ja hooletusse jätmine lapseeas võib viia sotsiaalsest elust kõrvalejätmiseni kogu eluks. Tuleb algatada tegevusi valmistamaks tüdrukuid ette osalema aktiivselt, efektiivselt ja poistega võrdselt sotsiaalse, majandusliku, poliitilise ja kultuurilise juhtimise kõigil tasanditel.

261. Sooline ebavõrdsus haridusprotsessides, sealhulgas õppekavad, õppematerjalid ja tavad, õpetajate suhtumine ja interaktsioon klassiruumis, tugevdavad olemasolevat soolist ebavõrdsust.

262. Tütarlapsed ja noorukid võivad oma vanematelt, õpetajatelt, eakaaslastelt ja meediast omandada erinevaid vastuolulisi ja segadusseviivaid arvamusi oma soorollide kohta. Naised ja mehed peavad tegema koostööd laste ja noortega, et lõhkuda jätkuvalt kehtivad soostereotüübid, võttes arvesse lapse õigusi ja kohustusi, vanemate õigusi ja kohustusi, nagu väidetakse allpoololevas punktis 267.

263. Ehkki haritud laste arv on viimase 20 aasta jooksul mõnedes riikides kasvanud, on poisid proportsionaalselt paremini toime tulnud kui tüdrukud. 1990. aastal polnud 130 miljonil lapsel juurdepääsu algharidusele, nendest 81 miljonit olid tüdrukud. Selle põhjuseks võib lugeda selliseid faktoreid nagu traditsioonilised arvamused, laste töö, varased abielud, ressursside puudumine ja sobivate koolihoonete puudumine, teismeliste rasedused ja üldine sooline ebavõrsus ühiskonnas ja ka perekonnas, nagu on defineeritud ülal punktis 29. Mõningates riikides võib naisõpetajate puudus takistada tüdrukute astumist kooli. Paljudel juhtudel võtavad tüdrukud juba varases lapsepõlves rasked kodused tööd enda kanda ja nendelt oodatakse nii hariduslike kui koduste kohustustega hakkama saaamist, mis viib tihti kehvade tulemusteni koolis ja varase väljalangemiseni.

264. Keskkoolides käivate tütarlaste protsent on paljudes riikides märkimisväärselt madal. Tihtipeale ei julgustata tüdrukuid omandama või ei anta neile võimalust saada teaduslikku või tehnikaalast haridust, mis piirab teadmisi, mida nad vajavad oma igapäevaelus ja samuti nende võimalusi tööturul.

265. Tüdrukuid julgustatakse vähem kui poisse osalema ja õppima tundma ühiskonna sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist funktsioneerimist, mille tulemusena ei pakuta neile samasuguseid võimalusi nagu poistele osalemaks otsustusprotsessides.

266. Olemasolev tütarlapse diskrimineerimine tema juurdepääsul toitumise ning füüsilise ja vaimse tervishoiu teenustele ohustab tema praegust ja tulevast tervist. Hinnanguliselt on arengumaades 450 miljonit täiskasvanud naist, kelle kasv on kängu jäänud lapsepõlves söödud toidu vähese proteiinisisalduse tõttu.

267. Rahvusvaheline rahvastiku ja arengu teemaline konverents tunnistas tegevusprogrammi punktis 7.3. [14], et “tuleb pöörata tähelepanu vastastikku austavatele ja võrdsetele soosuhetele ning eriti noorukite hariduse ja teenustega seotud vajadustele vastamisele, mis võimaldaks neil toime tulla oma seksuaalsusega positiivsel ja vastutaval moel”, võttes arvesse lapse õigusi juurdepääsul informatsioonile, privaatsusele, konfidentsiaalsusele, respektile ja informeeritud nõusolekule, samuti lapsevanemate ja eestkostjate vastutust, õigusi ja kohustusi pakkuda kooskõlas lapse areneva võimekusega sobivat suunamist ja nõustamist lapsele tema õiguste teostamisel, mida tunnustab lapse õiguste konventsioon ja mis on vastavuses ÜRO konventsiooniga naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta. Kõikides tegevustes, mis on seotud lastega, on kõige tähtsam lapse huvide kaitsmine. Toetada tuleb noorte inimeste integreeritud seksuaalkasvatust vanemate toetusel ja suunamisel, mis rõhutab meeste vastutust oma seksuaalsuse ja viljakuse eest ja mis aitab neil oma kohustustega toime tulla.

268. Igal aastal sünnitab rohkem kui 15 miljonit tüdrukut vanuses 15-19. Väga noores eas emaks saamine toob kaasa komplikatsioone raseduse ja sünnituse ajal ning sünnitusel suremise riski, mis on palju suurem kui tavaliselt. Noorte emade laste hulgas on suurem haiguste oht ja kõrge suremus. Lapse kandmine varases eas takistab jätkuvalt kõigi maailma naiste haridusliku, majandusliku ja sotsiaalse staatuse parandamist. Üldiselt võivad varajane abielu ja varajane emadus tõsiselt piirata haridus- ja tööalaseid võimalusi ning neil võib olla pikaajaline negatiivne mõju nende ja nende laste elukvaliteedile.

269. Seksuaalsel vägivallal ja suguhaigustel, sealhulgas HIV/AIDS, on laastav mõju laste tervisele ning tüdrukud on palju tundlikumad kui poisid kaitsmata ja enneaegsete seksuaalsuhete tagajärgede suhtes. Tüdrukud seisavad tihti silmitsi suvega astuda seksuaalvahekorda. Tänu sellistele faktoritele nagu nende noorus, sotsiaalne surve, kaitsvate seaduste puudumine või suutmatus seadusi rakendada, on tüdrukud haavatavamad kõigi vägivallavormide suhtes, eriti seksuaalne vägivald, sealhulgas vägistamine, seksuaalne väärkohtlemine, seksuaalne ärakasutamine, inimkaubandus, nende elundite ja kudede võimalik müümine, ja sunniviisiline töö.

270. Puuetega tütarlaps seisab silmitsi lisabarjääridega ja vajab, et talle tagatakse mittediskrimineerimine ning kõigi inimõiguste ja põhiõiguste võrdne teostamine vastavalt puuetega inimeste võimaluste võrdsustamise standardeeskirjad. [30]

271. Mõned lapsed on eriti haavatavad, eriti mahajäetud, kodutud ja ümberasustatud lapsed, tänavalapsed, lapsed konfliktipiirkonnas, ja lapsed, keda diskrimineeritakse seetõttu, et nad kuuluvad mõnda etnilisse või rassilisse vähemusgruppi.

272. Seetõttu tuleb kõrvaldada kõik barjäärid, et võimaldada eranditult kõigil tütarlastel kogu oma potentsiaali ära kasutada ja arendada oskusi läbi võrdse juurdepääsu haridusele ja koolitusele, toidule, füüsilisele ja vaimsele tervishoiule ning asjakohasele informatsioonile.

273. Laste ja noorukitega seotud probleemidega tegeledes peaksid valitsused edendama aktiivset ja nähtavat soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist kõigisse tegevuskavadesse ja programmidesse, et enne otsuste tegemist analüüsitakse mõjusid vastavalt tüdrukutele ja poistele.

Strateegiline eesmärk L.1.
Likvideerida tütarlaste diskrimineerimise kõik vormid

Sammud, mis tuleb astuda

274. Valitsuste poolt:

a.      Riikidel, mis ei ole lapse õiguse konventsioonile alla kirjutanud või seda ratifitseerinud, tuleb võtta kasutusele kiireid meetmeid konventsioonile alla kirjutamiseks ja selle ratifitseerimiseks, pidades silmas ülemaailmsel inimõiguste konverentsil esitatud üleskutset kirjutada sellele alla enne 1995. aasta lõppu ja riikidel, mis on konventsioonile alla kirjutanud ja selle ratifitseerinud, tuleb tagada selle täielik rakendamine läbi kõigi vajalike seadusandlike, administratiivsete ja muude meetmete kasutusele võtmise ja edendades keskkonda, mis toetab täielikku austust laste õiguste vastu;

b.      Võtta kooskõlas lapse õiguse konventsiooni 7. artikliga [11] kasutusele meetmeid tagamaks, et laps registreeritaks koheselt pärast sündi ja et tal oleks sünnihetkest alates õigus nimele, kodakondsusele ja nii palju kui võimalik, tunda oma vanemaid ja olla nende poolt hoolitsetud;

c.      Astuda samme tagamaks, et lapsed saavad piisavalt finantsilist toetust oma vanematelt rakendades muude meetmete hulgas lapsetoetuse seadusi;

d.      Kõrvaldada pärandiga seotud ebaõiglus ja takistused, millega tütarlapsed silmitsi seisavad, et kõik lapsed saaksid diskrimineerimata teostada oma õigusi, muuhulgas vastavalt vajadusele kehtestades ja rakendades seadusandlust, mis garanteerib võrdsed õigused pärandile ja tagab võrdsed õigused pärandust saada hoolimta lapse soost;

e.      Kehtestada ja rangelt rakendada seadusi tagamaks, et abielu sõlmitakse kaasade vabalt ja mõlema poole täielikul nõusolekul; lisaks kehtestada ja rangelt rakendada seadusi, mis on seotud seadusliku miinimumvanusega nõusolekuks ja miinimumvanusega abiellumiseks ning tõsta abiellumise vanusepiirangut kui vajalik;

f.        Arendada ja rakendada terviklikke plaane, tegevuskavasid ja programme tütarlaste ellujäämise, kaistmise, arendamise ja edendamise jaoks, et edendada ja kaitsta nende inimõiguste teostamist ja tagada tüdrukutele võrdsed võimalused; need plaanid peaksid moodustama lahutamatu osa kogu arenguprotsessist;

g.      Tagada tervishoius, hariduses ja teistes valdkondades lastega seotud kõigi andmete jaotus soo ja vanuse järgi, et integreerida sooperspektiiv selliste programmide planeerimisse, rakendamisse ja järelvalvesse.

275. Valitsuste ning rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt:

a.      Esitada lastega seotud informatsiooni ja andmeid soo ja vanuse järgi, läbi viia uuringuid tüdrukute olukorra kohta ja integreerida vastavalt vajadusele tulemused tütarlaste edendamist puudutavate tegevuskavade, programmide ja otsuste formuleerimisse;

b.      Koguda ühiskondlikku toetust abiellumise miinimumvanuse seaduste täitmiseks, eriti pakkudes tütarlastele haridusalaseid võimalusi.

Strateegiline eesmärk L.2.
Likvideerida negatiivsed kultuurilised hoiakud ja tavad tütarlaste suhtes

Sammud, mis tuleb astuda

276. Valitsuste poolt:

a.      Ergutada ja toetada vastavalt vajadusele valitsusväliseid ja kogukonna organisatsioone nende jõupingutustes edendada muutust negatiivsetes hoiakutes ja tavades tütarlaste suhtes;

b.      Algatada haridusalaseid programme ja arendada õppematerjale ja õpikuid, mis sensitiseeriks ja teavitaks täiskasvanuid teatud traditsiooniliste või harjumuslike tavade kahjulikest mõjudest tütarlastele;

c.      Arendada ja kasutusele võtta õppekava, õppematerjalid ja õpikud parandamaks tüdrukute enesehinnangut, elusid ja töövõimalusi, eriti aladel, kus naised on traditsiooniliselt alaesindatud, näiteks matemaatika, teadus ja tehnoloogia;

d.      Astuda samme selleks, et traditsioonid, religioon ja nende väljendamine ei ole tütarlaste diskrimineerimise aluseks.

277. Valitsuste ning vastavalt vajadusele rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt:

a.      Soodustada õppekeskkonda, kust on kõrvaldatud kõik barjäärid, mis takistavad abielus ja/või rasedate tütarlaste ja noorte emade koolitamist, sealhulgas vastavalt vajadusele taskukohased ja füüsiliselt ligipääsetavad lapsehoidmisasutused ja vanemaharidus, et julgustada neid, kellel on kohustus hoolitseda oma laste ja õdede-vendade eest nende kooliajal, pöörduma tagasi või jätkama oma haridusteed ja lõpetama kooli;

b.      Julgustama haridusasutusi ja meediat võtma kasutusele ja kujundama tasakaalustatud ja mitte-stereotüüpseid poiste ja tüdrukute kuvandeid ning töötama selle heaks, et kõrvaldada laste pornograafia ning alandavad ja vägivaldsed tütarlaste kujutamise viisid;

c.      Likvideerida tütarlaste diskrimineerimise kõik vormid ja poegade eelistamise peamised põhjused, mis viivad kahjulike ja ebaeetiliste praktikateni, nagu näiteks sünnieelne soovalik ja naissoost vastsündinute tapmine ema poolt; seda raskendab tihtipeale järjest sagedasem tehnoloogia kasutamine loote soo määramisel, mis viib naissoost loodete abordini;

d.      Arendada tegevuskavasid ja programme, eelistades formaalseid ja mitteformaalseid haridusalaseid programme, mis toetavad tütarlapsi ja võimaldavad neil saada teadmisi, arendada oma enesehinnangut ja võtta vasutuse oma elu eest endale; ja osutada erilist tähelepanu programmidele, mille eesmärgiks on harida mehi ja naisi, eriti lapsevanemaid, tütarlaste füüsilise ja vaimse tervishoiu ja heaolu tähtsuse osas, sealhulgas tütarlaste diskrimineerimise kõrvaldamine toidu jagamisel, varane abielu, tütarlaste vastane vägivald, naiste suguelundite mutilatsioon, laste prostitutsioon, seksuaalne väärkohtlemine, vägistamine ja verepilastus.

Strateegiline eesmärk L.3.
Edendada ja kaitsta tütarlaste õigusi ja tõsta teadlikkust nende vajaduste ja potentsiaali kohta

Sammud, mis tuleb astuda

278. Valitsuste ning rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt:

a.      Tõsta teadlikkust tütarlaste ebasoodsa olukorra kohta tegevuskavade koostajate, planeerijate, administreerijate ja täideviijate hulgas kõigil tasanditel, samuti leibkondade ja kogukondade siseselt;

b.      Tõsta tütarlapse, eriti rasketes tingimustes olevate tütarlapse, teadlikkust tema enda potentsiaalist, harida teda tema õiguste osas, mis on talle garanteeritud rahvusvaheliste inimõiguste vahenditega, sealhulgas lapse õiguse konventsioon, tema heaks rakendatud seadusandlus ja mitmed meetmed, mis on kasutusele võetud nii valitsusasutuste või valitsusväliste organisatsioonide poolt, kes töötavad tema staatuse parandamiseks;

c.      Harida naisi, mehi, tüdrukuid ja poisse tüdrukute staatuse edendamise osas ja julgustada neid töötama vastastikuse austuse ning tüdrukute ja poiste vahelise võrdse partnerluse saavutamise suunas;

d.      Aidata kaasa asjakohaste teenuste ja vahendite võrdsele pakkumisele puuetega tüdrukutele ja pakkuda nende perekondadele seotud tugiteenuseid vastavalt vajadusele.

Strateegiline eesmärk L.4.
likvideerida tütarlaste diskrimineerimine hariduses, oskuste arendamises ja koolituses

Sammud, mis tuleb astuda

279. Valitsuste poolt:

a.      Kindlustada üleüldine ja võrdne juurdepääs algharidusele ning selle omandamine kõigile lastele ja likvideerida olemasolev lõhe tüdrukute ja poiste vahel, nagu on sätestatud lapse õiguste konventsioonis 28. artiklis; [11] samamoodi kindlustada võrdne juurdepääs keskharidusele aastaks 2005 ja võrdne juurdepääs kõrgharidusele, sealhulgas kutse- ja tehnikaharidus, kõigle tüdrukutele ja poistele, sealhulgas puuetega ja andekatele lastele;

b.      Astuda samme selleks, et integreerida funktsionaalsed kirjaoskuse ja arvutamisoskuse programmid arenguprogrammidesse, eriti koolis mitte käivatele tüdrukutele;

c.      Edendada inimõigustealast haridust haridusprogrammides ja kaasta inimõigustealasesse haridusse fakt, et naiste ja tütarlaste inimõigused on võõrandamatu, lahutamatu ja jagamatu osa universaalsetest inimõigustest;

d.      Suurendada tütarlaste kooli sisseastumist ja parandada nende kooliskäimise määrasid eraldades vastavaid eelarvelisi vahendeid ja kutsudes kogukondasid ja vanemaid üles toetama läbi kampaaniate ja paindlike tunniplaanide, ergutuste, stipendiumite, koolis mitte käivate tütarlaste juurdepääsu programmide ja muude vahendite;

e.      Arendada koolitusprogrammid ja materjalid õpetajatele ja kasvatajatele, tõstes nende teadlikkust nende rollist haridusprotesssis ja pakkuda neile effektiivseid strateegiaid sootundlikuks õpetamiseks;

f.        Astuda samme kindlustamaks, et naissoost õpetajatel ja professoritel oleksid samasugused võimalused ja staatus nagu meessoost õpetajatel ja professoritel.

280. Valitsuste ning rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt:

a.      Pakkuda haridust ja oskuste arendamist, et suurendada tütarlaste võimalusi leida tööd ja saada juurdepääs otsustamisprotsessidele;

b.      Pakkuda haridust, et parandada tütarlaste teadmisi ja oskusi, mis on seotud majanduslike, finants- ja poliitiliste süsteemide funktsioneerimisega;

c.      Tagada juurdepääs asjakohasele haridusele ja oskuste arendamisele puuetega tütarlastele, et nad saaksid elu korraldamisel täiel määral osaleda;

d.      Edendada tütarlaste täielikku ja võrdset osalust õppekavavälistes tegevustes, nagu näiteks sport, teater ja kultuuriga seotud tegevused.

Strateegiline eesmärk L.5.
Likvideerida tütarlaste diskrimineerimine tervise ja toitumise osas

Sammud, mis tuleb astuda

281. Valituste ning rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt:

a.      Levitada avalikku informatsiooni tütarlapsi diskrimineeritave tavade likvideerimise kohta toidu jagamise, toitumise ja tervishoiuteenustele juurdepääsu osas;

b.      Sensitiseerida tütarlapsi, vanemaid, õpetajaid ja ühiskonda seoses üldise hea tervise ja toitumisega ning tõsta teadlikkust terviseriskidest ja muudest probleemidest, mis on seotud varase rasedusega;

c.      Tugevdada ja korraldada ümber tervishoiualast haridust ja tervishoiuteenuseid, eriti esimese etapi arstiabi programme, sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu, ja kavandada kvaliteetseid terviseprogramme, mis vastavad tütarlaste füüsilistele ja vaimsetele vajadustele ja mis hoolitsevad noorte, lapseootel ja imetavate emade vajaduste eest;

d.      Seada sisse eakaaslaste haridus- ja toetusprogrammid eesmärgiga tugevdada individuaalset ja kollektiivset tegevust vähendamaks tütarlaste haavatavust HIV/AIDSi ja teiste suguhaiguste suhtes, millega nõustuti rahvusvahelise rahvastiku ja arengu teemalise konverentsi tegevusprogammis ja nagu kinnitati sama konverentsi raportis, tunnustades vanemate rolli, millele viidatakse käesoleva Tegevusplatvormi 267. punktis;

e.      Tagada tütarlastele haridus ja garanteerida neile informatsiooni jagamine, eriti noorukitele, seoses reprokutsiooni füsioloogiaga, reproduktiivse ja seksuaaltervisega, millega nõustuti rahvusvahelise rahavastiku ja arengu teemalise konverentsi tegevusprogrammis ja nagu kinnitati sama konverentsi raportis, vastutustundlik pereplaneerimise tava, pereelu, reproduktiivne tervis, suguhaigused, HIV nakkus ja AIDSi vältimine, tunnustades vanemate rolli, millele viidatakse 267. punktis;

f.        Integreerida tervishoiu- ja toitumisalane koolitus lahutamatu osana kirjaoskuse programmidesse ja koolide õppekavadesse alates algkoolist tütarlaste heaolu huvides;

g.      Rõhutada noorukite rolli ja vastutust seksuaal- ning reproduktiivtervise ja -käitumise eest pakkudes asjakohaseid teenuseid ja nõustamist, nagu 267. punktis sellest räägitakse;

h.      Töötada välja informatsiooni- ja koolitusprogrammid tervishoiu planeerijatele ja rakendavatele instantsidele tütarlaste eriliste tervishoiualastele vajadustele;

i.         Võtma kasutusele kõik asjakohased meetmed eesmärgiga kaotada traditsioonilised tavad, mis on eelarvamuslikud laste tervise suhtes, nagu on ette nähtud lapse õiguste konventsioonis 24. artiklis. [11]

Strateegiline eesmärk L.6.
Likvideerida lapstööjõu majanduslik ekspluateerimine ja kaista noori tütarlapsi töökohal

Sammud, mis tuleb astuda

282. Valitsuste poolt:

a.      Kaitsta lapsi kooskõlas lapse õiguste konventsiooni 32. artikliga [11] majandusliku ekspluateerimise ja mistahes töö tegemise eest, mis võiks osutuda ohtlikuks või segada lapse haridusteed või olla ohtlik lapse tervisele või füüsilisele, vaimsele, spirituaalsele, moraalsele või sotsiaalsele arengule;

b.      Defineerida riiklikus seadusandluses miimimumvanus lapse tööle lubamisel kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste tööstandarditega ja lapse õiguste konventsiooniga, sealhulgas tütarlaste puhul kõigis tegevusvaldkondades;

c.      Kaitsta noori tütarlapsi töökohal muuhulgas läbi:

                                                                                 i.            Miinimumvanuse või vanuste määramise tööle lubamisel;

                                                                               ii.            Range töötingimuste kontrolli (tööajast kinni pidamine, laste, kes riikliku seadusandluse järgi ei tohiks töötada, mitte lubamine tööle ning hügieeni ja tervise tingimuste kontroll töökohal);

                                                                              iii.            Sotsiaalkindlustuskaitse rakendamise;

                                                                             iv.            Järjepideva koolituse ja hariduse sisseseadmine;

d.      Tugevdada, kus vajalik, seadusandlust, mis reguleerib laste tööd ja Strengthen, where necessary, legislation governing the work of children and provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure effective enforcement of the legislation;

e.      Kasutada kehtivaid rahvusvahelisi tööstandardeid, sealhulgas vastavalt vajadusele ILO standardeid töötavate laste kaitseks, juhindumaks neist riikliku tööseadusandluse ja tegevuskavade formuleerimisel.

Strateegiline eesmärk L.7.
Likvideerida tütarlaste vastane vägivald

Sammud, mis tuleb astuda

283. Valitsuste ning vastavalt vajadusele rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt:

a.      Võtta kasutusele efektiivseid tegevusi ja meetmeid, et kehtestada ja tagada seadusandluse täitmine kaitsmaks tütarlaste turvalisust kõigi vägivalla vormide suhtes töökohas, seahulgas koolitus- ja tugiprogrammid, ja võtta kasutusele meetmed likvideerimaks tütarlaste seksuaalse ahistamise juhtumid haridusasutustes ja teistes institutsioonides;

b.      Võtta kasutusele asjakohased seadusandlikud, administratiivsed, sotsiaalsed ja haridusalased meetmed, et kaitsta tütarlapsi leibkonnas ja ühiskonnas kõigi füüsilise ja vaimse vägivalla vormide, vigastuste või vägivalla, hooletusse jätmise või hooletu kohtlemise, väärkohtlemise või ekspluateerimise, sealhulgas seksuaalse kuritarvituse eest;

c.      Algatama sootundlikkuse koolitusi neile, kes on seotud ravi- ja rehabilitatsiooni- või muude abiprogrammidega, mis on mõledud tüdrukutele, kes on vägivalla ohvrid ja edendada nendele tüdrukutele mõeldud informatsiooni-, toetus- ja koolitusprogramme;

d.      Kehtestada ja tagada seadusandluse täitmine, mis kaitseb tüdrukuid kõigi vägivalla vormide eest, sealhulgas naissoost vastsündinute tapmine ema poolt ja sünnieelne soovalik, suguelundite mutilatsioon, verepilastus, seksuaalne kuritarvitamine, laste prostitutsioon ja laste pornograafia ning töötada välja eakohased turvalised ja konfidentsiaalsed programmid ning meditsiinilised, sotsiaalsed ja psühholoogilised tugiteenused, et aidata tütarlapsi, kes on vägivalla ohvriks langenud.

Strateegiline eesmärk L.8.
Edendada tütarlaste teadlikkust ja osalust sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises elus

Sammud, mis tuleks astuda

284. Valitsuste ning rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt:

a.      Pakkuda tütarlastele ligipääsu koolitustele, informatsioonile ja meediale sotsiaalsetel, kultuurilistel, majanduslikel ja poliitilistel teemadel ja võimaldada neil oma seisukohti väljendada;

b.      Toetada valitsusväliseid organisatsioone, eriti valitsusväliseid noorteorganisatsioone, nende jõupingutustes edendada tütarlaste võrdõiguslikkust ja osalust ühiskonnas.

Strateegiline eesmärk L.9.
Tugevdada perekonna* rolli tütarlaste staatuse parandamisel

Sammud, mis tuleb astuda

285. Valitsuste poolt koostöös valitsusväliste organisatsioonidega:

a.      Formuleerida tegevuskavad ja progammid, et aidata perekonda, nagu see on defineeritud eelpool toodud 29. punktis, selle toetavas, kasvatuslikus ja hoolitsevas rollis pöörates erilist tähelepanu peresisese tütarlaste diskrimineerimise likvideerimisele;

b.      Pakkuda keskkonda, mis soodustab perekonna, nagu see on defineeritud eelpool toodud 29. punktis, tugevdamist eesmärgiga pakkuda toetavaid ja ennetavaid meetmeid, mis kaitsevad, austavad ja edendavad tütarlapse potentsiaali;

c.      Harida ja julgustada lapsevanemaid ja hooldajaid, et nad kohtleksid perekonnas, nagu see on defineeritud eelpool toodud 29. punktis, tüdrukuid ja poisse võrdselt.* Nagu defineeritud eelpool toodud 29. punktis.

Scroll to top
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud